logo
Wersja dla niedowidzących
   Biuletyn Informacji Publicznej Miejskiego Zakładu Komunikacji w Malborku sp. z o.o.
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 Informacje ogólne
minus Informacje ogólne
minus Przedmiot działalności
minus Kontakt z firmą
 Struktura organizacyjna
minus Akt założycielski
minus Podmiot gospodarczy
minus Status prawny
minus Schemat organizacyjny
 Władze spółki
minus Zgromadzenie Wspólników
minus Rada Nadzorcza
minus Zarząd
 Przetargi i zamówienia publiczne
minus Informacja o przetargu ZP/1/PN/2020
minus Informacja o przetargu ZP/2/PN/2019
minus Informacja o przetargu ZP/1/PN/2019
minus przetarg pisemny na sprzedaż autobusu
plus Informacja o przetargu ZP/1/PN/16
minus Przetarg na sprzedaż autobusu Autosan H10.02
minus Przetarg na sprzedaż autobusu
plus Informacja o przetargu ZP/2/PN/15
plus Informacje o przetargu ZP/1/PN/15
minus Informacja o przetargu ZP/1/PN/13
minus Przetarg pisemny na sprzedaż autobusów MAN 469L
plus Informacja o przetargu ZP/2/PN/12
plus Informacja o przetargu ZP/1/PN/12
minus Przetarg pisemny na sprzedaż autobusów MAN 469L
minus Przetarg pisemny na sprzedaż autobusów MAN NL202
plus Informacja o przetargu ZP/3/PN/11
minus Przetarg pisemny na sprzedaż autobusów
minus Informacja o przetargu autobusu Mercedes 811D
plus Informacja o przetargu ZP/2/PN/11
plus Informacje o przetargu ZP/1/ PN/11
minus Informacja o przetargu autobusu MAN 469L
minus Informacja o przetargu
plus przetarg ZP/1/PN/08
 Kontrole
minus Rejestr kontroli
 Aktualności
plus Komunikaty
 Redakcja biuletynu
minus Kontakt
 Sprawy do załatwienia
A A A


O G Ł O S Z E N I E


Miejski Zakład Komunikacji w Malborku Sp. z o.o. 82-200 Malbork  ul. Gen. de Gaulle`a 71 ogłasza przetarg nieograniczony na usługę w zakresie:
leasingu operacyjnego (CPV: 33.14.00.00-63)  używanego autobusu  turystycznego (CPV: 34.12.20.00-1) dla Miejskiego Zakładu Komunikacji w Malborku sp. z o.o.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia  jest dostępna na stronie internetowej Zamawiającego: www.mzk.malbork.pl

Przedmiotem zamówienia jest usługa leasingu operacyjnego używanego autobusu turystycznego o wartości do 270.000 PLN netto.

Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert częściowych.
Zamawiający nie przewiduje możliwości złożenia ofert wariantowych.

Termin Wykonania zamówienia – 4 lata od podpisania umowy

W przetargu o zamówienie mogą wziąć udział  Wykonawcy:
1. spełniający wymagania zawarte w art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych
2. niewykluczeni na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych
3. złożą ofertę w terminie określonym w SIWZ i zaakceptują SIWZ.

Wykonawca przystępując do przetargu jest obowiązany wnieść wadium w wysokości 3,000,00 zł. Wadium może być wniesione w sposób określony w art. 45 ust.6 ustawy Prawo zamówień publicznych, Wadium wnoszone w pieniądzu należy przekazać na konto bankowe: Nordea Bank Polska S.A. O/Starogard Gdański 35 1440 1068 0000 0000 0234 5838

Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty: Cena - 100%

Miejsce i termin składania ofert: Sekretariat MZK w Malborku Sp. z o.o. - do 15.05.2007r. godz. 11.00.
Termin i miejsce otwarcia ofert : siedziba Zamawiającego – 15.05.2007 r. godz. 11.30 .

Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Zamawiający nie zamierza  zawrzeć umowy ramowej.
Zamawiający nie zamierza  ustanawiać dynamicznego systemu zakupów.

Nazwa dokumentu: Dot. przetargu nieograniczonego na usługę leasingu operacyjnego używanego autobusu turystycznego dla MZK w Malborku sp. z o.o.
Osoba, która wytworzyła informację: M.Z.K w Malborku sp. z o.o.
Osoba, która odpowiada za treść: Administrator
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2007-05-02 15:18:45
Data udostępnienia informacji: 2007-05-02 15:18:45
Data ostatniej aktualizacji: 2007-05-02 15:31:40

Wersja do wydruku...

corner   corner