logo
Wersja dla niedowidzących
   Biuletyn Informacji Publicznej Miejskiego Zakładu Komunikacji w Malborku sp. z o.o.
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 Informacje ogólne
minus Informacje ogólne
minus Przedmiot działalności
minus Kontakt z firmą
 Struktura organizacyjna
minus Akt założycielski
minus Podmiot gospodarczy
minus Status prawny
minus Schemat organizacyjny
 Władze spółki
minus Zgromadzenie Wspólników
minus Rada Nadzorcza
minus Zarząd
 Przetargi i zamówienia publiczne
minus Informacja o przetargu ZP/1/PN/2020
minus Informacja o przetargu ZP/2/PN/2019
minus Informacja o przetargu ZP/1/PN/2019
minus przetarg pisemny na sprzedaż autobusu
plus Informacja o przetargu ZP/1/PN/16
minus Przetarg na sprzedaż autobusu Autosan H10.02
minus Przetarg na sprzedaż autobusu
plus Informacja o przetargu ZP/2/PN/15
minus Informacje o przetargu ZP/1/PN/15
   minus Wyjaśnienie treści SIWZ
   minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
minus Informacja o przetargu ZP/1/PN/13
minus Przetarg pisemny na sprzedaż autobusów MAN 469L
plus Informacja o przetargu ZP/2/PN/12
plus Informacja o przetargu ZP/1/PN/12
minus Przetarg pisemny na sprzedaż autobusów MAN 469L
minus Przetarg pisemny na sprzedaż autobusów MAN NL202
plus Informacja o przetargu ZP/3/PN/11
minus Przetarg pisemny na sprzedaż autobusów
minus Informacja o przetargu autobusu Mercedes 811D
plus Informacja o przetargu ZP/2/PN/11
plus Informacje o przetargu ZP/1/ PN/11
minus Informacja o przetargu autobusu MAN 469L
minus Informacja o przetargu
plus przetarg ZP/1/PN/08
 Kontrole
minus Rejestr kontroli
 Aktualności
plus Komunikaty
 Redakcja biuletynu
minus Kontakt
 Sprawy do załatwienia
A A A


Przetargi i zamówienia publiczne > Informacje o przetargu ZP/1/PN/15

O G Ł O S Z E N I E

Działając na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień (Dz.U.2013.907 j.t z późn. zm.) Miejski Zakład Komunikacji w Malborku sp. z o.o. 82-200 Malbork  ul. Gen. De Gaulle`a 71 zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na sukcesywną  dostawę  wraz  z transportem  oleju  napędowego  w trybie  przetargu  nieograniczonego  (zamówienie  sektorowe)

 

I.  Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

Nazwa zamawiającego: Miejski Zakład Komunikacji w Malborku sp. z o.o.

Adres zamawiającego: ul. Gen. de Gaulle'a 71

Kod Miejscowość: 82-200 Malbork

Telefon:  0-55 6478550

Faks:0-55 6478550 wew. 46

adres strony internetowej: http://mzk.malbork.pl

adres poczty elektronicznej: mzk-mk@mzk.malbork.pl

Godziny urzędowania: od godz. 7:00 do godz. 15:00

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia  jest dostępna na stronie internetowej Zamawiającego: www.mzk.malbork.pl

 

II. Określenie trybu zamówienia:

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego (zamówienia sektorowe) o wartości szacunkowej przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych

 

III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona zostanie na stronie internetowej:
http://mzk.malbork.pl
 

IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa  wraz  z transportem  oleju  napędowego spełniającego co najmniej parametry jakościowe zgodne z normą PN-EN 590 odpowiedniego dla danej pory roku (letni/zimowy) o szacunkowej ilości 1.800 m3  przez okres 4 lat.

 i zasadach określonych w SIWZ.

Kody Wspólnego Słownika Zamówień: 09134100-8

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych

 

V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

 

VI. Termin wykonania zamówienia:

Umowa zostanie zawarta na okres 4 lat.

 

VII. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

 1. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy złożą ofertę nie podlegającą odrzuceniu, spełniającą wszystkie warunki określone w SIWZ,

 2. Wykonawca w swojej ofercie przedstawi zobowiązanie producentana rzecz Wykonawcy dotyczące realizacji w/w zamówienia na dostawę oleju napędowego do zabezpieczenia ilościowego dostaw oraz zgodności jakości z normą PN-EN 590. Zamawiający dopuszcza coroczne przestawianie zobowiązania producenta na rzecz Wykonawcy zabezpieczenia ilościowego dostaw na okres danego roku. Brak przedstawienia takiego zobowiązania skutkować będzie rozwiązaniem umowy.

 3. Za równoważne z pkt. 2 Zamawiający będzie traktował Umowę Wykonawcy z Producentem paliw (oleju napędowego), pod warunkiem, iż umowa ta nie będzie opiewać na mniejszą ilość oleju napędowego od ilości oleju napędowego wymaganej przez Zamawiającego.

  A także:  

 4. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

 5. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia,

 6. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

 7. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia,

 8. wniosą wadium w wysokości określonej w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia

 9. spełnią wszystkie warunki określone w SIWZ

 

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców zgodnie z postanowieniami art. 24 ust. 1 i 2 ustawy. 

Ocena spełnienia w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach załączonych do oferty. Z treści dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż  powyższe warunki Wykonawca spełnia. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określony, terminie nie złożyli oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu lub którzy złożyli dokumenty zawierające błędy, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich uzupełnienia konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

 

VIII. Informacja na temat wadium:

 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium.

 2. Przystępując do przetargu Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium do dnia 17.06.2015 do godz. 11.00. w wysokości lub wartości:

 3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach dopuszczonych przez art. 45ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wadium wniesione w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego

   

  IX. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: Cena - 100%

   

  X. Miejsce i termin składania ofert:

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego (sekretariat), tj. Miejski Zakład Komunikacji w Malborku sp. z o.o., 82-200 Malbork ul. Gen. de Gaulle`a 71do dnia 17.06.2015 do godz. 11.00.

 

XI. Miejsce i termin otwarcia ofert:

Oferty zostaną otwarte dnia 17.06.2015. godz. 11.15. w siedzibie Zamawiającego dnia

 

XII. Termin związania ofertą

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert

 

XIII. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

 

XIV. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

Zamawiający nie przewiduje ustalenia dynamicznego systemu zakupów.


XV. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna
Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

 

XVI. Przewidywane zamówienia uzupełniające:

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.


XVI. Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Suplemencie do Dziennik Urzędowego Unii Europejskiej :

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane  w  Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej nr 2015/S 085-151781

Załączniki do pobrania: 2015-05-04 15:18:34 - SWIZ na olej napędowy 2015 - 2019 (398.51 kB)

Nazwa dokumentu: Informacje o przetargu ZP/1/PN/15
Skrócony opis: Miejski Zakład Komunikacji w Malborku sp. z o.o. 82-200 Malbork ul. Gen. De Gaulle`a 71 zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na sukcesywną dostawę wraz z t
Podmiot udostępniający: MZK w Malborku Sp z o.o.
Osoba, która wytworzyła informację: Administrator
Osoba, która odpowiada za treść: Administrator
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2015-05-04 15:21:00
Data udostępnienia informacji: 2015-05-04 15:21:00
Data ostatniej aktualizacji: 2015-05-04 15:38:37

Wersja do wydruku...

corner   corner