logo
Wersja dla niedowidzących
   Biuletyn Informacji Publicznej Miejskiego Zakładu Komunikacji w Malborku sp. z o.o.
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 Informacje ogólne
minus Informacje ogólne
minus Przedmiot działalności
minus Kontakt z firmą
 Struktura organizacyjna
minus Akt założycielski
minus Podmiot gospodarczy
minus Status prawny
minus Schemat organizacyjny
 Władze spółki
minus Zgromadzenie Wspólników
minus Rada Nadzorcza
minus Zarząd
 Przetargi i zamówienia publiczne
minus Informacja o przetargu ZP/2/PN/2020
minus Informacja o przetargu ZP/1/PN/2020
minus Informacja o przetargu ZP/2/PN/2019
minus Informacja o przetargu ZP/1/PN/2019
minus przetarg pisemny na sprzedaż autobusu
plus Informacja o przetargu ZP/1/PN/16
minus Przetarg na sprzedaż autobusu Autosan H10.02
minus Przetarg na sprzedaż autobusu
plus Informacja o przetargu ZP/2/PN/15
plus Informacje o przetargu ZP/1/PN/15
minus Informacja o przetargu ZP/1/PN/13
minus Przetarg pisemny na sprzedaż autobusów MAN 469L
plus Informacja o przetargu ZP/2/PN/12
plus Informacja o przetargu ZP/1/PN/12
minus Przetarg pisemny na sprzedaż autobusów MAN 469L
minus Przetarg pisemny na sprzedaż autobusów MAN NL202
plus Informacja o przetargu ZP/3/PN/11
minus Przetarg pisemny na sprzedaż autobusów
minus Informacja o przetargu autobusu Mercedes 811D
plus Informacja o przetargu ZP/2/PN/11
plus Informacje o przetargu ZP/1/ PN/11
minus Informacja o przetargu autobusu MAN 469L
minus Informacja o przetargu
plus przetarg ZP/1/PN/08
 Kontrole
minus Rejestr kontroli
 Aktualności
plus Komunikaty
 Redakcja biuletynu
minus Kontakt
 Sprawy do załatwienia
A A A


Przetargi i zamówienia publiczne > Informacja o przetargu ZP/1/PN/13

O G Ł O S Z E N I E

Działając na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień (Dz.U.2013.907 j.t. , z późn. zm.) Miejski Zakład Komunikacji w Malborku sp. z o.o. 82-200 Malbork ul. Gen. De Gaulle`a 71 zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie elewacji budynku biurowego Miejskiego Zakładu Komunikacji w Malborku sp. z o.o. przy ul. Gen. de Gaulle`a 71 w Malborku nr sprawy (ZP/1PN/13)

 

I.  Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

Nazwa zamawiającego: Miejski Zakład Komunikacji w Malborku Sp. z o.o.

Adres zamawiającego: ul. Gen. de Gaulléa 71
Kod Miejscowość: 82-200 Malbork
Telefon:  0-55 647 85 50
Faks: 0-55 647 85 50 wew. 46
adres strony internetowej: http://mzk.malbork.pl
adres poczty elektronicznej: mzk-mk@mzk.malbork.pl
Godziny urzędowania: od godz. 7:00 do godz. 15:00

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia jest dostępna na stronie internetowej Zamawiającego: www.mzk.malbork.pl

 
II. Określenie trybu zamówienia:

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych

 

III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona zostanie na stronie internetowej:
http://mzk.malbork.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać również bezpośrednio w siedzibie zamawiającego.

 

IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie elewacji budynku biurowego Miejskiego Zakładu Komunikacji w Malborku sp. z o.o. umiejscowionego przy ul. Gen. de Gaulle`a 71 w Malborku – siedziba Zamawiającego

Kody Wspólnego Słownika Zamówień: CVP: 45262100-2, 45442100-8, 45553000-4 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych

 
V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych
 
VI. Termin wykonania zamówienia:

Rozpoczęcie robót w terminie 2 dni od daty podpisania umowy. Czas trwania robót 30 dni.

 

VII. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy złożą ofertę nie podlegającą odrzuceniu, spełniającą wszystkie warunki określone w SIWZ,

posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia,

wniosą wadium w wysokości określonej w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, dalej zwanej jako „specyfikacja”,

spełnią wszystkie warunki określone w specyfikacji.
 

2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców zgodnie z postanowieniami art. 24 ust. 1 i 2 ustawy. 

 

Ocena spełnienia w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach załączonych do oferty. Z treści dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż powyższe warunki Wykonawca spełnia. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określony, terminie nie złożyli oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu lub którzy złożyli dokumenty zawierające błędy, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich uzupełnienia konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

 
VIII. Informacja na temat wadium:
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
 
IX. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: Cena - 100%
 
X. Miejsce i termin składania ofert:

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego (sekretariat), tj. Miejski Zakład Komunikacji w Malborku sp. z o.o., 82-200 Malbork ul. Gen. de Gaulle`a 71do dnia ,,23.09.2013 do godz. 11:00”.

 
XI. Miejsce i termin otwarcia ofert:

Oferty zostaną otwarte dnia 23.09.2013. godz. 11:15 w siedzibie Zamawiającego dnia

 
XII. Termin związania ofertą

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert

 
XIII. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
 

XIV. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

Zamawiający nie przewiduje ustalenia dynamicznego systemu zakupów.


XV. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna
Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

 
XVI. Przewidywane zamówienia uzupełniające:

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.


XVI. Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP:

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie zamówień Publicznych nr ogłoszenia : 359754-2013 data zamieszczenia : 05.09.2013 r.

Ilość odwiedzin: 4573
Nazwa dokumentu: ZP/1/PN/13
Skrócony opis: Miejski Zakład Komunikacji w Malborku Sp. z o.o. zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie elewacji budynku biurowego przy ul.Gen. de Gaulléa 71
Osoba, która wytworzyła informację: Administrator
Osoba, która odpowiada za treść: Administrator
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2013-09-05 14:14:05
Data udostępnienia informacji: 2013-09-05 14:14:05
Data ostatniej aktualizacji: 2013-09-05 15:05:10

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner