logo
Wersja dla niedowidzących
   Biuletyn Informacji Publicznej Miejskiego Zakładu Komunikacji w Malborku sp. z o.o.
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 Informacje ogólne
minus Informacje ogólne
minus Przedmiot działalności
minus Kontakt z firmą
 Struktura organizacyjna
minus Akt założycielski
minus Podmiot gospodarczy
minus Status prawny
minus Schemat organizacyjny
 Władze spółki
minus Zgromadzenie Wspólników
minus Rada Nadzorcza
minus Zarząd
 Przetargi i zamówienia publiczne
minus Informacja o przetargu ZP/1/PN/2020
minus Informacja o przetargu ZP/2/PN/2019
minus Informacja o przetargu ZP/1/PN/2019
minus przetarg pisemny na sprzedaż autobusu
plus Informacja o przetargu ZP/1/PN/16
minus Przetarg na sprzedaż autobusu Autosan H10.02
minus Przetarg na sprzedaż autobusu
plus Informacja o przetargu ZP/2/PN/15
plus Informacje o przetargu ZP/1/PN/15
minus Informacja o przetargu ZP/1/PN/13
minus Przetarg pisemny na sprzedaż autobusów MAN 469L
minus Informacja o przetargu ZP/2/PN/12
   minus Wyjaśnienie nr 1 do treści SIWZ
   minus Informacja z sesji otwarcia ofert
   minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
plus Informacja o przetargu ZP/1/PN/12
minus Przetarg pisemny na sprzedaż autobusów MAN 469L
minus Przetarg pisemny na sprzedaż autobusów MAN NL202
plus Informacja o przetargu ZP/3/PN/11
minus Przetarg pisemny na sprzedaż autobusów
minus Informacja o przetargu autobusu Mercedes 811D
plus Informacja o przetargu ZP/2/PN/11
plus Informacje o przetargu ZP/1/ PN/11
minus Informacja o przetargu autobusu MAN 469L
minus Informacja o przetargu
plus przetarg ZP/1/PN/08
 Kontrole
minus Rejestr kontroli
 Aktualności
plus Komunikaty
 Redakcja biuletynu
minus Kontakt
 Sprawy do załatwienia
A A A


Przetargi i zamówienia publiczne > Informacja o przetargu ZP/2/PN/12

O G Ł O S Z E N I E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Działając na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Miejski Zakład Komunikacji w Malborku sp. z o.o. 82-200 Malbork  ul. Gen. De Gaulle`a 71 zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług w zakresie ubezpieczenia mienia i prowadzonej działalności dla MZK w Malborku sp. z o.o. w 2013 roku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.  Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nazwa zamawiającego: Miejski Zakład Komunikacji w Malborku sp. z o.o.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adres zamawiającego: ul. Gen. de Gaulléa 71

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kod Miejscowość: 82-200 Malbork

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Telefon:  0-55 64788550

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Faks:0-55 6478550 wew. 46

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

adres strony internetowej: http://mzk.malbork.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

adres poczty elektronicznej: mzk-mk@mzk.malbork.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Godziny urzędowania: od godz. 7:00 do godz. 15:00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia  jest dostępna na stronie internetowej Zamawiającego: www.mzk.malbork.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Określenie trybu zamówienia:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona zostanie na stronie internetowej: www.mzk.malbork.pl
IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przedmiotem zamówienia jest:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Świadczenie usług w zakresie ubezpieczenia mienia i prowadzonej działalności MZK w Malborku, tj.:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.    Mienie:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a)   ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych (CPV 66515100-4),

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b)   ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem i rabunku (CPV 66515000-3),,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c)    ubezpieczenie sprzętu elektronicznego (CPV 66515000-3).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.    Pojazdy:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a)    ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdów mechanicznych za szkody powstałe z ruchem tych pojazdów (CPV 66516100-1),

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b)    ubezpieczenie autocasco (CPV 66514110-0),

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c)     ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów (CPV 66512100-3).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.    Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia - OC ogólna (CPV 66516400-4).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.    Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej członków Zarządu (OC D&O) MZK w Malborku sp. z o.o. (CPV 66515411-7),

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na poszczególne pakiety:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zadanie I:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.     ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych (CPV 66515100-4);

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.     ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem i rabunku (CPV 66515000-3);

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.     ubezpieczenie sprzętu elektronicznego (CPV 66515000-3);

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.     Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia - OC ogólna (CPV 66516400-4).;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zadanie II.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.      ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdów mechanicznych za szkody powstałe z ruchem tych pojazdów (CPV 66516100-1);

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.      ubezpieczenie autocasco (CPV 66514110-0);

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.      ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów (CPV 66512100-3).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zadanie III:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej członków Zarządu (OC D&O) MZK w Malborku sp. z o.o. (CPV 66515411-7),

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI. Termin wykonania zamówienia:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Umowa zostanie zawarta na okres 01.01.2013 r. – 31.12.2013 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VII. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) posiadający uprawnienia do wykonywania działalności w zakresie objętym zamówieniem.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) posiadający niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz dysponujący potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) znajdujący się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców zgodnie z postanowieniami art. 24 ust. 1 i 2 ustawy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie przeprowadzona na podstawie złożonych przez Wykonawców dokumentów i oświadczeń wymaganych w SIWZ – zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”. Zamawiający w trakcie ww. oceny będzie brał pod uwagę dokumenty i oświadczenia, których wymagał w SIWZ na potwierdzenie spełnienia podstawowych warunków.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIII. Informacja na temat wadium:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IX. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Do wyboru oferty przyjmuje się najkorzystniejszy bilans ceny, oraz oferowanych warunków ubezpieczenia w danym pakiecie. Sposób punktowania ofert według następujących wag: cena - 80 %, możliwość rozłożenia składki na raty - 20 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X. Miejsce i termin składania ofert:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego (sekretariat), tj. Miejski Zakład Komunikacji w Malborku sp. z o.o., 82-200 Malbork ul. Gen. de Gaulle`a 71do dnia 14.12.2012 r. do godz. 11.00.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XI. Miejsce i termin otwarcia ofert:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oferty zostaną otwarte dnia 14.12.2012 r. godz. 11.15. w siedzibie Zamawiającego.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XII. Termin związania ofertą

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XIII. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XIV. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zamawiający nie przewiduje ustalenia dynamicznego systemu zakupów.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XV. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna
Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XVI. Przewidywane zamówienia uzupełniające:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XVI. Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane  w  Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 06.12.2012 r. nr ogłoszenia 494378-2012

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nazwa dokumentu: Informacja o przetargu ZP/2/PN/12
Skrócony opis: Miejski Zakład Komunikacji w Malborku sp. z o.o. 82-200 Malbork ul. Gen. De Gaulle`a 71 zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług w zakresie u
Osoba, która wytworzyła informację: Administrator
Osoba, która odpowiada za treść: Administrator
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2012-12-06 13:24:48
Data udostępnienia informacji: 2012-12-06 13:24:48
Data ostatniej aktualizacji: 2012-12-06 13:40:56

Wersja do wydruku...

corner   corner