logo
Wersja dla niedowidzących
   Biuletyn Informacji Publicznej Miejskiego Zakładu Komunikacji w Malborku sp. z o.o.
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 Informacje ogólne
minus Informacje ogólne
minus Przedmiot działalności
minus Kontakt z firmą
 Struktura organizacyjna
minus Akt założycielski
minus Podmiot gospodarczy
minus Status prawny
minus Schemat organizacyjny
 Władze spółki
minus Zgromadzenie Wspólników
minus Rada Nadzorcza
minus Zarząd
 Finanse Przedsiębiorstwa
minus Majątek przedsiębiorstwa
plus Wyniki finansowe
 Przetargi i zamówienia publiczne
minus Zapytanie ofertowe-remont placu parkinkowego ZP/3//2021
minus Zapytanie ofertowe-instalacja fotowoltaniczna ZP/2/2021
minus Informacja o udzieleniu zamówienia publicznego ZP/1/BK/2021
minus Informacja o przetargu ZP/2/PN/2020
minus Informacja o przetargu ZP/1/PN/2020
minus Informacja o przetargu ZP/2/PN/2019
minus Informacja o przetargu ZP/1/PN/2019
minus przetarg pisemny na sprzedaż autobusu
plus Informacja o przetargu ZP/1/PN/16
minus Przetarg na sprzedaż autobusu Autosan H10.02
minus Przetarg na sprzedaż autobusu
plus Informacja o przetargu ZP/2/PN/15
plus Informacje o przetargu ZP/1/PN/15
minus Informacja o przetargu ZP/1/PN/13
minus Przetarg pisemny na sprzedaż autobusów MAN 469L
plus Informacja o przetargu ZP/2/PN/12
plus Informacja o przetargu ZP/1/PN/12
minus Przetarg pisemny na sprzedaż autobusów MAN NL202
minus Przetarg pisemny na sprzedaż autobusów MAN 469L
plus Informacja o przetargu ZP/3/PN/11
minus Przetarg pisemny na sprzedaż autobusów
minus Informacja o przetargu autobusu Mercedes 811D
plus Informacja o przetargu ZP/2/PN/11
minus Informacje o przetargu ZP/1/ PN/11
   minus Zawiadomienie o wyborze oferty
minus Informacja o przetargu autobusu MAN 469L
minus Informacja o przetargu
plus przetarg ZP/1/PN/08
 Aktualności
plus Komunikaty
 Kontrole
minus Rejestr kontroli
 Redakcja biuletynu
minus Kontakt
 Sprawy do załatwienia
A A A


Przetargi i zamówienia publiczne > Informacje o przetargu ZP/1/ PN/11

Spis dokumentów:
1. Zawiadomienie o wyborze oferty
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZP/1/PN/11. Nazwa zadania: sukcesywną dostawę wraz z transportem oleju napędowego
O G Ł O S Z E N I E


Działając na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Miejski Zakład Komunikacji w Malborku sp. z o.o. 82-200 Malbork ul. Gen. De Gaulle a 71 zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na sukcesywną dostawę wraz z transportem oleju napędowego w trybie przetargu nieograniczonego (zamówienie sektorowe)

I. Nazwa (firma) i adres zamawiającego:
Nazwa zamawiającego: Miejski Zakład Komunikacji w Malborku sp. z o.o.
Adres zamawiającego: ul. Gen. de Gaulle a 71
Kod Miejscowość: 82-200 Malbork
Telefon: 0-55 64788550
Faks:0-55 6478550 wew. 46
adres strony internetowej: http://mzk.malbork.pl
adres poczty elektronicznej: mzk-mk@mzk.malbork.pl
Godziny urzędowania: od godz. 7:00 do godz. 15:00
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia jest dostępna na stronie internetowej Zamawiającego: www.mzk.malbork.pl

II. Określenie trybu zamówienia:
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych

III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona zostanie na stronie internetowej:
http://mzk.malbork.pl

IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa wraz z transportem oleju napędowego spełniającego co najmniej parametry jakościowe zgodne z normą PN-EN 590 odpowiedniego dla danej pory roku (letni/zimowy) o szacunkowej ilości 1.700 m3 przez okres 4 lat.
i zasadach określonych w SIWZ.
Kody Wspólnego Słownika Zamówień: 09134100-8
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych

V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

VI. Termin wykonania zamówienia:
Umowa zostanie zawarta na okres 4 lat.

VII. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
1)O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy złożą ofertę nie podlegającą odrzuceniu, spełniającą wszystkie warunki określone w SIWZ,
2)Wykonawca w swojej ofercie przedstawi zobowiązanie producenta na rzecz Wykonawcy dotyczące realizacji w/w zamówienia na dostawę oleju napędowego do zabezpieczenia ilościowego dostaw oraz zgodności jakości z PN-EN 590.
3)Zamawiający będzie również akceptował Umowę Wykonawcy z Producentem paliw (oleju napędowego), ale umowa ta nie może opiewać na mniejszą ilość oleju napędowego od ilości oleju napędowego wymaganej przez Zamawiającego.
A także:
4)posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
5)posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia,
6)znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
7)nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia,
8)wniosą wadium w wysokości określonej w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, dalej zwanej jako „specyfikacja”,
9)spełnią wszystkie warunki określone w specyfikacji.
Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców zgodnie z postanowieniami art. 24 ust. 1 i 2 ustawy.
Ocena spełnienia w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach załączonych do oferty. Z treści dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż powyższe warunki Wykonawca spełnia. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określony, terminie nie złożyli oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu lub którzy złożyli dokumenty zawierające błędy, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich uzupełnienia konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

VIII. Informacja na temat wadium:
1.Zamawiający wymaga wniesienia wadium.
2.Przystępując do przetargu Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium do dnia 11.07.2011 do godz. 11.00. w wysokości lub wartości: 200 000 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych)
3.Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach dopuszczonych przez art. 45 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wadium wniesione w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego Konto bankowe: Bank Zachodni WBK S.A. O/ w Malborku 12 1090 1098 0000 0001 0818 3362

IX. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: Cena - 100%

X. Miejsce i termin składania ofert:
Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego (sekretariat), tj. Miejski Zakład Komunikacji w Malborku sp. z o.o., 82-200 Malbork ul. Gen. de Gaulle`a 71do dnia 11.07.2011 do godz. 11.00.

XI. Miejsce i termin otwarcia ofert:
Oferty zostaną otwarte dnia 11.07.2011. godz. 11.15. w siedzibie Zamawiającego dnia

XII. Termin związania ofertą
Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert

XIII. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

XIV. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów
Zamawiający nie przewiduje ustalenia dynamicznego systemu zakupów.

XV. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna
Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

XVI. Przewidywane zamówienia uzupełniające:
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

XVI. Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Suplemencie do Dziennik Urzędowego Unii Europejskiej :
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej nr 2011/S 92-150843

Załączniki do pobrania: 2011-05-20 11:54:01 - SIWZ przetargu ZP/1/ PN/11 (384.86 kB)

Ilość odwiedzin: 6253
Nazwa dokumentu: ogłoszenie o przetargu ZP/1/ PN/11
Skrócony opis: Miejski Zakład Komunikacji w Malborku sp. z o.o. 82-200 Malbork ul. Gen. De Gaullea 71 zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na sukcesywną dostawę wraz z transportem oleju napędowego w trybie przetargu nieograniczonego (zamówienie sektorowe)
Podmiot udostępniający: MZK w Malborku Sp. z o.o.
Osoba, która wytworzyła informację: Administrator
Osoba, która odpowiada za treść: Administrator
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2011-05-13 10:00:00
Data udostępnienia informacji: 2011-05-19 22:00:00
Data ostatniej aktualizacji: 2011-05-20 13:06:23

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner