logo
Wersja dla niedowidzących
   Biuletyn Informacji Publicznej Miejskiego Zakładu Komunikacji w Malborku sp. z o.o.
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 Informacje ogólne
minus Informacje ogólne
minus Przedmiot działalności
minus Kontakt z firmą
 Struktura organizacyjna
minus Akt założycielski
minus Podmiot gospodarczy
minus Status prawny
minus Schemat organizacyjny
 Władze spółki
minus Zgromadzenie Wspólników
minus Rada Nadzorcza
minus Zarząd
 Finanse Przedsiębiorstwa
minus Majątek przedsiębiorstwa
plus Wyniki finansowe
 Przetargi i zamówienia publiczne
minus Informacja o udzieleniu zamówienia publicznego ZP/1/BK/2021
minus Informacja o przetargu ZP/2/PN/2020
minus Informacja o przetargu ZP/1/PN/2020
minus Informacja o przetargu ZP/2/PN/2019
minus Informacja o przetargu ZP/1/PN/2019
minus przetarg pisemny na sprzedaż autobusu
plus Informacja o przetargu ZP/1/PN/16
minus Przetarg na sprzedaż autobusu Autosan H10.02
minus Przetarg na sprzedaż autobusu
plus Informacja o przetargu ZP/2/PN/15
plus Informacje o przetargu ZP/1/PN/15
minus Informacja o przetargu ZP/1/PN/13
minus Przetarg pisemny na sprzedaż autobusów MAN 469L
plus Informacja o przetargu ZP/2/PN/12
plus Informacja o przetargu ZP/1/PN/12
minus Przetarg pisemny na sprzedaż autobusów MAN 469L
minus Przetarg pisemny na sprzedaż autobusów MAN NL202
plus Informacja o przetargu ZP/3/PN/11
minus Przetarg pisemny na sprzedaż autobusów
minus Informacja o przetargu autobusu Mercedes 811D
plus Informacja o przetargu ZP/2/PN/11
plus Informacje o przetargu ZP/1/ PN/11
minus Informacja o przetargu autobusu MAN 469L
minus Informacja o przetargu
plus przetarg ZP/1/PN/08
 Kontrole
minus Rejestr kontroli
 Aktualności
plus Komunikaty
 Redakcja biuletynu
minus Kontakt
 Sprawy do załatwienia
A A A


Struktura organizacyjna > Akt założycielski

Tekst jednolity

AKT ZAŁOŻYCIELSKI
SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ


Art. 1
Stawający w imieniu Gminy Miejskiej Malbork, zwanej dalej "Wspólnikiem" oświadczają, że zawiązują spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością dalej zwaną Spółką na następujących zasadach:

Art. 2
1. Spółka działa pod firmą Miejski Zakład Komunikacji w Malborku spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
2. Spółka może używać skrótu firmy MZK Sp. z o.o.

Art. 3
Siedzibą Spółki jest miasto Malbork

Art. 4
Czas trwania spółki jest nieoznaczony

Art. 5
Przedmiotem działalności spółki, zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD) jest:
1. transport pasażerski miejski (60.21A)
2. pozostały pasażerski transport lądowy (60.23. Z).
3. pozostała działalność wspomagająca transport lądowy (63.21.Z)
4. obsługa i naprawa pojazdów mechanicznych (50.20.A),
5. sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów mechanicznych (50.30.B),
6. sprzedaż detaliczna paliw (50.50. Z),
7. wynajem nieruchomości na własny rachunek (70.20.Z),
8. wynajem pozostałych środków transportu lądowego (71.21.Z),
9. reklama (74.40.Z)

Art. 6
1. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.
2. Spółka może tworzyć odziały, przedstawicielstwa, filie i agencje w kraju i za granicą.
3. Na obszarze swej działalności, Spółka może stosować wszelkie dopuszczalne przez prawo formy współpracy z innymi podmiotami, w tym tworzyć nowe spółki lub obejmować udziały w spółkach istniejących.

Art. 7
1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 4.990.500 Zł (cztery miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt tysięcy pięćset złotych) i dzieli się na 9.981 (dziewięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt jeden) równych i niepodzielnych udziałów po 500 zł ( pięćset złotych) każdy.
2. Każdy Wspólnik może mieć więcej niż jeden udział
3. Wszystkie udziały obejmuje Gmina Miasta Malbork i pokrywa je wkładem niepieniężnym w postaci składników majątkowych zakładu budżetowego Miejskiego Zakładu Komunikacji w Malborku, zlikwidowanego w celu zawiązania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w trybie art.22 i 23 ustawy z dnia 20.12.1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz.U. Nr 9, poz. 43 z póź.zm.) oraz w oparciu o uchwałę Nr 161/X1X/2000 Rady Miasta Malborka z dnia 28.03.2000 r, według ich stanu z dnia 28.03.2000 r, według ich stanu z dnia 30.11.200 r.  W postaci:
I. prawa użytkowania wieczystego działki oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 108/2 o powierzchni 1.92.93 ha /jeden hektar dziewięćdziesiąt dwa ary, dziewięćdziesiąt trzy metrów kwadratowych/, położonej w Malborku przy ul. Gen.De Gaulle,a nr 71, dla których prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Malborku księga wieczysta nr KW 22394, o wartości łącznej 545.991,90-zł pięćset czterdzieści pięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden złotych, dziewięćdziesiąt groszy) oraz prawa własności budynków
- budynek Stacji Paliw (nr inwentarzowy MI1) o wartości 17.386,24-zł (siedemnaście tysięcy trzysta osiemdziesiąt sześć złotych, dwadzieścia cztery groszy),
- budynek portiernia (nr inwentarzowy M12) o wartości 2.256,81 zł (dwa tysiące dwieście pięćdziesiąt sześć złotych, osiemdziesiąt jeden groszy)
- stacja obsługi (nr inwentarzowy M13) o wartości 192.14?,21-zł (sto dziewięćdziesiąt dwa tysiące sto czterdzieści siedem złotych, dwadzieścia jeden groszy)
- garaże (nr inwentarzowy MI22) o wartości 37.777,64-zł (trzydzieści siedem tysięcy siedemset siedemdziesiąt siedem złotych, sześćdziesiąt cztery groszy),
- wiata myjnia (nr inwentarzowy MI23) o wartości 110.605,16- zł (sto dziesięć tysięcy sześćset pięć złotych, szesnaście groszy)
- wiata magazynowa (nr inwentarzowy MI7) o wartości 17.585,56-zł (siedemnaście tysięcy pięćset osiemdziesiąt pięć złotych, pięćdziesiąt sześć groszy)
- Utwardzony plac bazy (nr inwentarzowy II/19) o wartości 60.267,77 -zł (sześćdziesiąt tysięcy dwieście sześćdziesiąt siedem złotych, siedemdziesiąt siedem groszy), położonych na tym gruncie i stanowiących odrębną nieruchomość.
W tym celu niezwłocznie po zarejestrowaniu Spółki Wspólnik odda spółce w użytkowanie wieczyste działkę gruntu nr 108/2 opisaną wyżej i przeniesie na Spółkę własność budynków i budowli posadowionych na tej działce.
II.  Pozostałych środków trwałych i środków obrotowych wymienionych szczegółowo w załączniku nr 1 do niniejszej Umowy o ogólnej wartości 3.906.481,71 zł (trzy miliony dziewięćset sześć tysięcy czterysta osiemdziesiąt jeden złotych, siedemdziesiąt jeden groszy).
III. Środków trwałych w użytkowaniu wymienionych szczegółowo w załączniku nr 2 niniejszej umowy o wartości

Nazwa dokumentu: Akt założycielski spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
Osoba, która wytworzyła informację: Administrator
Osoba, która odpowiada za treść: Administrator
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2006-12-22 08:20:23
Data udostępnienia informacji: 2006-12-22 08:20:23
Data ostatniej aktualizacji: 2010-02-02 13:49:34

Wersja do wydruku...

corner   corner