logo
Wersja dla niedowidzących
   Biuletyn Informacji Publicznej Miejskiego Zakładu Komunikacji w Malborku sp. z o.o.
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 Informacje ogólne
minus Informacje ogólne
minus Przedmiot działalności
minus Kontakt z firmą
 Struktura organizacyjna
minus Akt założycielski
minus Podmiot gospodarczy
minus Status prawny
minus Schemat organizacyjny
 Władze spółki
minus Zgromadzenie Wspólników
minus Rada Nadzorcza
minus Zarząd
 Finanse Przedsiębiorstwa
minus Majątek przedsiębiorstwa
plus Wyniki finansowe
 Przetargi i zamówienia publiczne
minus Informacja o udzieleniu zamówienia publicznego ZP/1/BK/2021
minus Informacja o przetargu ZP/2/PN/2020
minus Informacja o przetargu ZP/1/PN/2020
minus Informacja o przetargu ZP/2/PN/2019
minus Informacja o przetargu ZP/1/PN/2019
minus przetarg pisemny na sprzedaż autobusu
plus Informacja o przetargu ZP/1/PN/16
minus Przetarg na sprzedaż autobusu Autosan H10.02
minus Przetarg na sprzedaż autobusu
plus Informacja o przetargu ZP/2/PN/15
plus Informacje o przetargu ZP/1/PN/15
minus Informacja o przetargu ZP/1/PN/13
minus Przetarg pisemny na sprzedaż autobusów MAN 469L
plus Informacja o przetargu ZP/2/PN/12
plus Informacja o przetargu ZP/1/PN/12
minus Przetarg pisemny na sprzedaż autobusów MAN 469L
minus Przetarg pisemny na sprzedaż autobusów MAN NL202
plus Informacja o przetargu ZP/3/PN/11
minus Przetarg pisemny na sprzedaż autobusów
minus Informacja o przetargu autobusu Mercedes 811D
plus Informacja o przetargu ZP/2/PN/11
plus Informacje o przetargu ZP/1/ PN/11
minus Informacja o przetargu autobusu MAN 469L
minus Informacja o przetargu
plus przetarg ZP/1/PN/08
 Kontrole
minus Rejestr kontroli
 Aktualności
plus Komunikaty
 Redakcja biuletynu
minus Kontakt
 Sprawy do załatwienia
A A A


W wyniku wniesionego przez Wykonawcę zapytania  dotyczącego przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie kompleksowe środków i przedmiotów w MZK w Malborku sp. z o.o. w 2008 r. znak sprawy ZP/8/PN/07, na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2006 r. Nr 164, poz. 1163 z późn. zm.) , Miejski Zakład Komunikacji w Malborku sp. z o.o.  odpowiada na zadane pytania:

Pytanie nr 1
Czy zamiast zaświadczenia z banku o posiadaniu środków i zdolności gwarantującej wypłatę odszkodowania może być dostarczone oświadczenie o wysokości wskaźnika wypłacalności?
Odpowiedź:
Zgodnie z §1 ust. 3 pkt. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19.05.2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów , jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form w jakich te dokumenty są składane, Zamawiający może żądać od wykonawcy jedynie informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. Przepisy regulujące procedury przetargowe nie przewidują możliwości alternatywnego składania oświadczenia o wysokości wskaźnika wypłacalności. W związku z powyższym zamawiający nie uzna oświadczenia o wysokości wskaźnika wypłacalności jako spełniającego warunki SIWZ.

Pytanie nr 2
Czy referencje od klientów dot. ostatnich trzech lat ubezpieczenia mogą być dostarczone po wygraniu przetargu?
Odpowiedź:
Wykonawca składając wykaz wykonanych w ciągu ostatnich 3 lat usług odpowiadających swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot zamówienia, w ilości co najmniej 3 o wartości przekraczającej 50.000,00 zł ma obowiązek potwierdzenia wykonania tych usług bezpośrednio przy wykazie. Brak potwierdzenia usług jest równoznaczny z niekompletnością oferty. Zamawiający nie dopuszcza możliwości uzupełnienia oferty po wygraniu przetargu.

Ilość odwiedzin: 1945
Nazwa dokumentu: Dot. przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie kompleksowe środków i przedmiotów w MZK w Malborku sp. z o.o. w 2008 r. znak sprawy ZP/8/PN/07
Skrócony opis: ZP/8/PN/07
Osoba, która wytworzyła informację: Administrator
Osoba, która odpowiada za treść: Administrator
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2007-11-29 22:47:46
Data udostępnienia informacji: 2007-11-29 22:47:46
Data ostatniej aktualizacji: 2007-11-29 23:01:57

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner