logo
Wersja dla niedowidzących
   Biuletyn Informacji Publicznej Miejskiego Zakładu Komunikacji w Malborku sp. z o.o.
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 Informacje ogólne
minus Informacje ogólne
minus Przedmiot działalności
minus Kontakt z firmą
 Struktura organizacyjna
minus Akt założycielski
minus Podmiot gospodarczy
minus Status prawny
minus Schemat organizacyjny
 Władze spółki
minus Zgromadzenie Wspólników
minus Rada Nadzorcza
minus Zarząd
 Finanse Przedsiębiorstwa
minus Majątek przedsiębiorstwa
plus Wyniki finansowe
 Aktualności
plus Komunikaty
 Kontrole
minus Rejestr kontroli
 Redakcja biuletynu
minus Kontakt
 Sprawy do załatwienia
A A A


Przetargi i zamówienia publiczne > Informacja o przetargu

Miejski Zakład Komunikacji w Malborku Sp. z o.o.
ul. Gen de Gaulle’a 71   82-200 Malbork   tel.fax 055/647 85 50
e- mail: mzk-mk@mzk.malbork.pl
 ogłasza przetarg pisemny na sprzedaż autobusów
 
Dane autobusów przeznaczonych do sprzedaży
 

Lp.
 
Marka pojazdu
 
Typ pojazdu
 
Nr. rejestracyjny
 
Rok produkcji
 
Przebieg do 31.05.2009r
 
Cena
wywoławcza
        w zł.
Uwagi dotyczące stanu techn.
 
1
Jelcz
M-11
GMBJ102
1987
1253320
3100
niesprawne: silnik i skrzynia biegów (zatrzymany dowód rejestracyjny)
2
Jelcz
M-11
GMBT721
1987
1298134
4500
 
3
Jelcz
M-11
GMBT298
1988
1172205
3400
niesprawne: silnik i skrzynia biegów
4
Jelcz
M-11
GMBL459
1988
1167785
3700
 
5
Jelcz
M-11
GMBU835
1988
1163239
4900
 
6
Jelcz
L-11
ELO5207
1988
993520
4900
 
7
Jelcz
L-11
GMBJ905
1988
981989
4600
 
8
Autosan
H9-35
GMBM263
1992
806840
4600
 
9
Autosan
H9-35
GMBC446
1994
780544
5900
niesprawny silnik
10
Jelcz
120-M
GMBH799
1995
768314
9000 
niesprawny silnik i uszkodzone zawieszenie przednie
11
Jelcz
120-M
GMBU435
1996
782126
13500 
 
12
Jelcz
120-M
GMB95LC
1996
693185
13000 
niesprawny silnik
13
Neoplan
M 4010
GMB40GH
1993
648126
26200 
niesprawna skrzynia biegów

 
Oferty pisemne z podaniem proponowanej ceny należy składać w terminie do dnia 20.07.2009r.do godz. 09.00 w siedzibie Spółki –Sekretariat.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20.07.2009r o godz. 09.15 w siedzibie Spółki. Otwarcie ofert jest jawne.
Autobusy oglądać można w dni robocze w godz. 07.00 – 15.00 na terenie Spółki (ul. Gen de Gaulle’a 71) po uprzednim umówieniu się z kierownikiem działu przewozów tel. 055/647 85 50 lub 509920444.
Jako cenę wywoławczą przyjmuje się cenę podaną w powyższym wykazie.
Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z napisem:” Przetarg ofertowy –autobus”
Oferta powinna zawierać: Nazwę oferenta, datę sporządzenia oferty, oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu, określenie przedmiotu oferty, oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem technicznym sprzedawanego pojazdu, określenie proponowanej ceny kupna, dowód wpłaty wadium, w przypadku zakupu autobusu przeznaczonego do skasowania należy dołączyć zezwolenie na wytwarzanie odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne powstałych w związku z demontażem pojazdów wycofanych z eksploatacji.
Do oferty należy dołączyć aktualny wypis KRS, a jeżeli oferentem jest osoba fizyczna, należy dołączyć aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert. Oferta musi zawierać spis wszystkich załączonych dokumentów (spis treści), a kolejne zapisane strony oferty oraz załączniki muszą być ponumerowane oraz parafowane przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania Kupującego, zgodnie z formą reprezentacji Kupującego określoną w stosownym dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym (np. w odpisie z rejestru) lub z udzielonym pełnomocnictwem. Powyższy dokument lub pełnomocnictwo musi być dołączone do oferty pod rygorem odrzucenia oferty.
 Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
Sprzedawcy przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty w przypadku gdy uczestnicy zaoferują tą samą cenę. Sprzedający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu w części lub w całości bez podania przyczyn i z tego tytułu nie przysługuje żadne roszczenie przeciwko sprzedającemu.
Wadium w kwocie 10% ceny wywoławczej należy wpłacić w kasie Spółki do godz. 09.00 w dniu przetargu, lub przelewem na konto bankowe: Nordea Bank Polska S.A. O/Starogard Gdański 35 1440 1068 0000 0000 0234 5838 z dopiskiem „wadium- autobus”.Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na konto sprzedającego.
Wadium wpłacone przez oferenta wygrywającego przetarg zalicza się na poczet ceny sprzedaży, a wadium pozostałych uczestników przetargu zwraca się po przetargu w tym samym dniu w kasie Spółki lub przelewem na konto oferenta. W przypadku uchylenia się wygrywającego przetarg od zawarcia umowy kupna pojazdu wadium wpłacone przez wygrywającego przetarg przepada na rzecz sprzedawcy po upływie 14 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.
Sprzedawca nie odpowiada za wady fizyczne i braki oraz nie uzupełnia wyposażenia sprzedawanych autobusów.
 
Specyfikacja i zdjęcia autobusów są dostępne na stronie internetowej Spółki: www.mzk.malbork.pl
 

Ilość odwiedzin: 7027
Nazwa dokumentu: Informacja dot.przetargu pisemnego na sprzedaż autobusów
Osoba, która wytworzyła informację: Administrator
Osoba, która odpowiada za treść: Administrator
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2009-06-27 21:58:56
Data udostępnienia informacji: 2009-06-27 21:58:56
Data ostatniej aktualizacji: 2009-06-29 12:18:59

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner