logo
Wersja dla niedowidzących
   Biuletyn Informacji Publicznej Miejskiego Zakładu Komunikacji w Malborku sp. z o.o.
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 Informacje ogólne
minus Informacje ogólne
minus Przedmiot działalności
minus Kontakt z firmą
 Struktura organizacyjna
minus Akt założycielski
minus Podmiot gospodarczy
minus Status prawny
minus Schemat organizacyjny
 Władze spółki
minus Zgromadzenie Wspólników
minus Rada Nadzorcza
minus Zarząd
 Finanse Przedsiębiorstwa
minus Majątek przedsiębiorstwa
plus Wyniki finansowe
 Aktualności
plus Komunikaty
 Kontrole
minus Rejestr kontroli
 Redakcja biuletynu
minus Kontakt
 Sprawy do załatwienia
A A A


Przetargi i zamówienia publiczne > Informacja o przetargu ZP/3/PN/11

Spis dokumentów:
1. SPROSTOWANIE DO SIWZ ZP/3PN/11
Do uczestników przetargu nieograniczonego na świadczenie usług ubezpieczenia mienia i prowadzonej działalności Miejskiego Zakładu Komunikacji w Malborku Sp. z o.o.
2. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usług w zakresie ubezpieczenia mienia i prowadzonej działalności

O G Ł O S Z E N I E
Działając na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)Miejski Zakład Komunikacji w Malborku sp. z o.o. 82-200 Malbork ul. Gen. De Gaulle`a 71 zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług w zakresie ubezpieczenia mienia i prowadzonej działalności dla MZK w Malborku sp. z o.o. w 2012 roku (znak sprawy ZP/3/PN/11)
 
I. Nazwa (firma) i adres zamawiającego:
Nazwa zamawiającego: Miejski Zakład Komunikacji w Malborku sp. z o.o.
Adres zamawiającego: ul. Gen. de Gaulléa 71
Kod Miejscowość: 82-200 Malbork
Telefon:  0-55 64788550
Faks:0-55 6478550 wew. 46
adres strony internetowej: http://mzk.malbork.pl
adres poczty elektronicznej: mzk-mk@mzk.malbork.pl
Godziny urzędowania: od godz. 7:00 do godz. 15:00
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia jest dostępna na stronie internetowej Zamawiającego: www.mzk.malbork.pl
 
II. Określenie trybu zamówienia:
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych
 
III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona zostanie na stronie internetowej: www.mzk.malbork.pl

IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie ubezpieczenia mienia i prowadzonej działalności MZK w Malborku sp. z o.o. w 2012 roku na zasadach określonych w SIWZ.
Kody Wspólnego Słownika Zamówień: CPV 66515100-4, 66515000-3, 66556400-4, 66515411-7, 66516100-1, 665141110-0, 6651200-3.
 
Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych
 
V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych
 
 
VI. Termin wykonania zamówienia:
Umowa zostanie zawarta na okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r..
 
VII. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
 
1. Warunki udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne.
O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych:
1) posiadający uprawnienia do wykonywania działalności w zakresie objętym zamówieniem.
2) posiadający niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz dysponujący potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia.
3) znajdujący się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
4) nie podlegający wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
 
2. Ocena spełnienia warunków w postępowaniu o zamówienie publiczne.
Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie przeprowadzona na podstawie złożonych przez Wykonawców dokumentów i oświadczeń wymaganych w SIWZ – zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”. Zamawiający w trakcie ww. oceny będzie brał pod uwagę dokumenty i oświadczenia, których wymagał w SIWZ na potwierdzenie spełnienia podstawowych warunków.
Z ubiegania się o zamówienie publiczne wyklucza się wykonawców, którzy:
1). Nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z art. 22 Prawa zamówień publicznych opisanych w pkt. 1.
2). Wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania, lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności chyba, że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudnia uczciwej konkurencji.
3). Złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania.
4). Nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych.    
 
Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy:
A. Niezgodną z ustawą lub, gdy jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3.
B. Jeżeli jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
C. Zawierającą rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.
D. Wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
E. Zawierającą błędy w obliczeniu ceny.
F. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodzi się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust.2 pkt 3.
G. Nieważnej na podstawie odrębnych przepisów.
 
VIII. Informacja na temat wadium:
1.      Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
IX. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
Do wyboru oferty przyjmuje się najkorzystniejszy bilans ceny, oraz oferowanych warunków ubezpieczenia w danym pakiecie.
Sposób punktowania ofert według następujących wag:
a) cena - 80 %
b) zakres i jakość proponowanej ochrony ubezpieczeniowej - 20 %
 
X. Miejsce i termin składania ofert:
Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego (sekretariat), tj. Miejski Zakład Komunikacji w Malborku sp. z o.o., 82-200 Malbork ul. Gen. de Gaulle`a 71 do dnia 09.12.2011 do godz. 10.00.
Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego w dniu 09.12..2011. godz. 10.15.
 
XI. Termin związania ofertą
Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert
 
XIII. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
 
XIII. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów
Zamawiający nie przewiduje ustalenia dynamicznego systemu zakupów.

XIV. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna
Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
 
XV. Przewidywane zamówienia uzupełniające:
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

Załączniki do pobrania: 2011-12-01 13:05:53 - SIZW (137.00 kB)
2011-12-01 13:10:34 - Załącznik Nr 1 do SIWZ (201.00 kB)
2011-12-01 13:14:37 - Załącznik Nr 2 do SIWZ (138.50 kB)
2011-12-01 13:15:20 - Załącznik Nr 3 do SIWZ (oświadczenie) (38.00 kB)
2011-12-01 13:16:23 - Załącznik Nr 4 do SIWZ (projekt umowy) (50.00 kB)
2011-12-01 13:17:56 - Załącznik Nr 5-10 do SIWZ (86.00 kB)
2011-12-01 13:18:53 - Załącznik Nr 11 do SIWZ (521.19 kB)

Ilość odwiedzin: 10719
Nazwa dokumentu: ogłoszenie o przetargu ZP/1/ PN/11
Skrócony opis: Miejski Zakład Komunikacji w Malborku sp. z o.o. 82-200 Malbork ul. Gen. De Gaulle`a 71 zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług w zakresie ubezpieczenia mienia i prowadzonej działalności dla MZK w Malborku sp. z o.o. w 2012 roku (znak sprawy ZP/3/PN/11)
Osoba, która wytworzyła informację: Administrator
Osoba, która odpowiada za treść: Administrator
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2011-12-01 12:56:22
Data udostępnienia informacji: 2011-12-01 12:56:22
Data ostatniej aktualizacji: 2012-11-24 09:14:19

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner