logo
Wersja dla niedowidzących
   Biuletyn Informacji Publicznej Miejskiego Zakładu Komunikacji w Malborku sp. z o.o.
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 Informacje ogólne
minus Informacje ogólne
minus Przedmiot działalności
minus Kontakt z firmą
 Struktura organizacyjna
minus Akt założycielski
minus Podmiot gospodarczy
minus Status prawny
minus Schemat organizacyjny
 Władze spółki
minus Zgromadzenie Wspólników
minus Rada Nadzorcza
minus Zarząd
 Finanse Przedsiębiorstwa
minus Majątek przedsiębiorstwa
plus Wyniki finansowe
 Aktualności
plus Komunikaty
 Kontrole
minus Rejestr kontroli
 Redakcja biuletynu
minus Kontakt
 Sprawy do załatwienia
A A A


Przetargi i zamówienia publiczne > Informacja o przetargu ZP/2/PN/12

Spis dokumentów:
1. Wyjaśnienie nr 1 do treści SIWZ
W sprawie postępowania na ubezpieczenie Miejskiego Zakładu Komunikacji w Malborku spółka z ograniczoną odpowiedzialnością „Ubezpieczenie mienia i prowadzonej działalności ZP/2/PN/12”
2. Informacja z sesji otwarcia ofert
Dot: Świadczenie usług w zakresie ubezpieczenia mienia i prowadzonej działalności MZK w Malborku sp. z o.o. w 2013 roku
3. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

O G Ł O S Z E N I E
 
Działając na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Miejski Zakład Komunikacji w Malborku sp. z o.o. 82-200 Malbork ul. Gen. De Gaulle`a 71 zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług w zakresie ubezpieczenia mienia i prowadzonej działalności dla MZK w Malborku sp. z o.o. w 2013 roku
 
I. Nazwa (firma) i adres zamawiającego:
Nazwa zamawiającego: Miejski Zakład Komunikacji w Malborku sp. z o.o.
Adres zamawiającego: ul. Gen. de Gaulléa 71
Kod Miejscowość: 82-200 Malbork
Telefon: 0-55 64788550
Faks:0-55 6478550 wew. 46
adres strony internetowej: http://mzk.malbork.pl
adres poczty elektronicznej: mzk-mk@mzk.malbork.pl
Godziny urzędowania: od godz. 7:00 do godz. 15:00
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia jest dostępna na stronie internetowej Zamawiającego: www.mzk.malbork.pl
II. Określenie trybu zamówienia:
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych
III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona zostanie na stronie internetowej: www.mzk.malbork.pl
IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:
Przedmiotem zamówienia jest:
Świadczenie usług w zakresie ubezpieczenia mienia i prowadzonej działalności MZK w Malborku, tj.:
1.    Mienie:
a)   ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych (CPV 66515100-4),
b)   ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem i rabunku (CPV 66515000-3),,
c)    ubezpieczenie sprzętu elektronicznego (CPV 66515000-3).
2.    Pojazdy:
a)    ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdów mechanicznych za szkody powstałe z ruchem tych pojazdów (CPV 66516100-1),
b)    ubezpieczenie autocasco (CPV 66514110-0),
c)     ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów (CPV 66512100-3).
3.    Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia - OC ogólna (CPV 66516400-4).
4.    Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej członków Zarządu (OC D&O) MZK w Malborku sp. z o.o. (CPV 66515411-7),
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na poszczególne pakiety:
Zadanie I:
1.     ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych (CPV 66515100-4);
2.     ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem i rabunku (CPV 66515000-3);
3.     ubezpieczenie sprzętu elektronicznego (CPV 66515000-3);
4.     Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia - OC ogólna (CPV 66516400-4).;
Zadanie II.
1.      ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdów mechanicznych za szkody powstałe z ruchem tych pojazdów (CPV 66516100-1);
2.      ubezpieczenie autocasco (CPV 66514110-0);
3.      ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów (CPV 66512100-3).
Zadanie III:
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej członków Zarządu (OC D&O) MZK w Malborku sp. z o.o. (CPV 66515411-7),
V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych
VI. Termin wykonania zamówienia:
Umowa zostanie zawarta na okres 01.01.2013 r. – 31.12.2013 r.
VII. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych:
1) posiadający uprawnienia do wykonywania działalności w zakresie objętym zamówieniem.
2) posiadający niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz dysponujący potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia.
3) znajdujący się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców zgodnie z postanowieniami art. 24 ust. 1 i 2 ustawy. 
Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie przeprowadzona na podstawie złożonych przez Wykonawców dokumentów i oświadczeń wymaganych w SIWZ – zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”. Zamawiający w trakcie ww. oceny będzie brał pod uwagę dokumenty i oświadczenia, których wymagał w SIWZ na potwierdzenie spełnienia podstawowych warunków.
VIII. Informacja na temat wadium:
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
IX. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
Do wyboru oferty przyjmuje się najkorzystniejszy bilans ceny, oraz oferowanych warunków ubezpieczenia w danym pakiecie. Sposób punktowania ofert według następujących wag: cena - 80 %, możliwość rozłożenia składki na raty - 20 %
X. Miejsce i termin składania ofert:
Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego (sekretariat), tj. Miejski Zakład Komunikacji w Malborku sp. z o.o., 82-200 Malbork ul. Gen. de Gaulle`a 71do dnia 14.12.2012 r. do godz. 11.00.
XI. Miejsce i termin otwarcia ofert:
Oferty zostaną otwarte dnia 14.12.2012 r. godz. 11.15. w siedzibie Zamawiającego.
XII. Termin związania ofertą
Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert
XIII. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
XIV. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów
Zamawiający nie przewiduje ustalenia dynamicznego systemu zakupów.
XV. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna
Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
XVI. Przewidywane zamówienia uzupełniające:
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.
XVI. Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 06.12.2012 r. nr ogłoszenia 494378-2012

Ilość odwiedzin: 5287
Nazwa dokumentu: Informacja o przetargu ZP/2/PN/12
Skrócony opis: Miejski Zakład Komunikacji w Malborku sp. z o.o. 82-200 Malbork ul. Gen. De Gaulle`a 71 zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług w zakresie ubezpieczenia mienia i prowadzonej działalności dla MZK w Malborku sp. z o.o. w 2013 roku
Osoba, która wytworzyła informację: Administrator
Osoba, która odpowiada za treść: Administrator
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2012-12-06 13:24:48
Data udostępnienia informacji: 2012-12-06 13:24:48
Data ostatniej aktualizacji: 2012-12-06 13:44:54

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner