logo
Wersja dla niedowidzących
   Biuletyn Informacji Publicznej Miejskiego Zakładu Komunikacji w Malborku sp. z o.o.
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 Informacje ogólne
minus Informacje ogólne
minus Przedmiot działalności
minus Kontakt z firmą
 Struktura organizacyjna
minus Akt założycielski
minus Podmiot gospodarczy
minus Status prawny
minus Schemat organizacyjny
 Władze spółki
minus Zgromadzenie Wspólników
minus Rada Nadzorcza
minus Zarząd
 Finanse Przedsiębiorstwa
minus Majątek przedsiębiorstwa
plus Wyniki finansowe
 Aktualności
plus Komunikaty
 Kontrole
minus Rejestr kontroli
 Redakcja biuletynu
minus Kontakt
 Sprawy do załatwienia
A A A


Przetargi i zamówienia publiczne > Przetarg na sprzedaż autobusu

                           Miejski Zakład Komunikacji w Malborku Sp. z o.o.

                 ul. Gen de Gaulle’a 71   82-200  Malbork   tel. fax  055/647 85 50

                                       e- mail: mzk-mk@mzk.malbork.pl

 

                 ogłasza przetarg pisemny na sprzedaż autobusu

 

Dane autobusu  przeznaczonego do sprzedaży

Lp.

 

Marka pojazdu

 

Typ pojazdu

 

Nr. rejestracyjny

 

Rok produkcji

 

Przebieg do 31.12.2015r

 

Cena

wywoławcza

w zł. netto

Uwagi dotyczące    

stanu techn.

 

1.

 AUTOSAN

H10.02

GMBS701

1998

364938

12400

 

 

Oferty pisemne z podaniem proponowanej ceny należy składać w terminie do dnia 07.03.2016r.do godz. 09.00 w siedzibie Spółki –Sekretariat.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 07.03.2016r o godz. 09.15 w siedzibie Spółki. Otwarcie ofert jest jawne.

Autobus oglądać można w dni robocze w godz.  07.00 – 15.00 na terenie Spółki (ul. Gen de Gaulle’a 71) po uprzednim umówieniu się z kierownikiem działu przewozów tel. 055/647 85 50 lub 509920444.

Jako cenę wywoławczą przyjmuje się cenę podaną w powyższym wykazie.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z napisem:” Przetarg ofertowy –autobus”

Oferta powinna zawierać: Nazwę oferenta, datę sporządzenia oferty, oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu, określenie przedmiotu oferty, oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem technicznym sprzedawanego pojazdu, określenie proponowanej ceny kupna, dowód wpłaty wadium, w przypadku zakupu autobusu lub innego pojazdu przeznaczonego do skasowania należy dołączyć zezwolenie na wytwarzanie odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne powstałych w związku z demontażem pojazdów wycofanych z eksploatacji.

Do oferty należy dołączyć aktualny wypis KRS, a jeżeli oferentem jest osoba fizyczna, należy dołączyć aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert. Oferta musi zawierać spis wszystkich załączonych dokumentów (spis treści), a kolejne zapisane strony oferty oraz załączniki muszą być ponumerowane oraz parafowane przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania Kupującego, zgodnie z formą reprezentacji Kupującego określoną w stosownym dokumencie  uprawniającym do występowania w obrocie prawnym (np. w odpisie z rejestru) lub z udzielonym pełnomocnictwem. Powyższy dokument lub pełnomocnictwo musi być dołączone do oferty pod rygorem odrzucenia oferty.

 Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Sprzedawcy przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty w przypadku gdy uczestnicy zaoferują tą samą cenę. Sprzedający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu w części lub w całości bez podania przyczyn i z tego tytułu nie przysługuje żadne roszczenie przeciwko sprzedającemu.

Wadium w kwocie 10% ceny wywoławczej tj.1240zł należy wpłacić w kasie Spółki do godz. 09.00 w dniu przetargu, lub przelewem na konto bankowe: Bank Zachodni WBK S.A. O/ w Malborku 12 1090 1098 0000 0001 0818 3362   z dopiskiem  „wadium- autobus”. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na konto sprzedającego. Wadium przepada na rzecz sprzedawcy jeżeli żaden z uczestników licytacji nie zaofiaruje ceny nabycia równej co najmniej cenie wywoławczej.

Wadium wpłacone przez oferenta wygrywającego przetarg zalicza się na poczet ceny sprzedaży, a wadium pozostałych uczestników przetargu zwraca się po przetargu w tym samym dniu w kasie Spółki lub przelewem na konto oferenta. W przypadku uchylenia się wygrywającego przetarg od zawarcia umowy kupna pojazdu wadium wpłacone przez wygrywającego przetarg przepada na rzecz sprzedawcy po upływie 14 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu. Sprzedawca nie odpowiada za wady fizyczne i braki oraz nie uzupełnia wyposażenia sprzedawanych autobusów.

Specyfikacja i zdjęcia autobusu są dostępne na stronie internetowej Spółki: www.mzk.malbork.pl

Załączniki do pobrania: 2016-02-16 12:27:33 - Oferta (177.32 kB)
2016-02-16 11:51:27 - zdjęcie 1 (1.71 MB)
2016-02-16 11:51:57 - zdjęcie 2 (1.39 MB)
2016-02-16 11:52:31 - zdjęcie 3 (1.78 MB)
2016-02-16 11:53:22 - zdjęcie 4 (1.81 MB)
2016-02-16 11:54:00 - zdjęcie 5 (1.71 MB)
2016-02-16 11:54:35 - zdjęcie 6 (1.89 MB)
2016-02-16 11:55:13 - zdjęcie 7 (1.77 MB)

Ilość odwiedzin: 4764
Nazwa dokumentu: Przetarg na sprzedaż autobusu
Skrócony opis: Miejski Zakład Komunikacji w Malborku Sp. z o.o. ul. Gen de Gaulle’a 71 82-200 Malbork tel. fax 055/647 85 50 e- mail: mzk-mk@mzk.malbork.pl ogłasza przetarg pisemny na sprzedaż autobusu
Osoba, która wytworzyła informację: Administrator
Osoba, która odpowiada za treść: Administrator
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2016-02-16 11:46:07
Data udostępnienia informacji: 2016-02-16 11:46:07
Data ostatniej aktualizacji: 2016-02-16 12:28:08

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner