logo
Wersja dla niedowidzących
   Biuletyn Informacji Publicznej Miejskiego Zakładu Komunikacji w Malborku sp. z o.o.
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 Informacje ogólne
minus Informacje ogólne
minus Przedmiot działalności
minus Kontakt z firmą
 Struktura organizacyjna
minus Akt założycielski
minus Podmiot gospodarczy
minus Status prawny
minus Schemat organizacyjny
 Władze spółki
minus Zgromadzenie Wspólników
minus Rada Nadzorcza
minus Zarząd
 Przetargi i zamówienia publiczne
minus Informacja o przetargu ZP/2/PN/2020
minus Informacja o przetargu ZP/1/PN/2020
minus Informacja o przetargu ZP/2/PN/2019
minus Informacja o przetargu ZP/1/PN/2019
minus przetarg pisemny na sprzedaż autobusu
plus Informacja o przetargu ZP/1/PN/16
minus Przetarg na sprzedaż autobusu Autosan H10.02
minus Przetarg na sprzedaż autobusu
plus Informacja o przetargu ZP/2/PN/15
plus Informacje o przetargu ZP/1/PN/15
minus Informacja o przetargu ZP/1/PN/13
minus Przetarg pisemny na sprzedaż autobusów MAN 469L
plus Informacja o przetargu ZP/2/PN/12
plus Informacja o przetargu ZP/1/PN/12
minus Przetarg pisemny na sprzedaż autobusów MAN 469L
minus Przetarg pisemny na sprzedaż autobusów MAN NL202
plus Informacja o przetargu ZP/3/PN/11
minus Przetarg pisemny na sprzedaż autobusów
minus Informacja o przetargu autobusu Mercedes 811D
plus Informacja o przetargu ZP/2/PN/11
minus Informacje o przetargu ZP/1/ PN/11
   minus Zawiadomienie o wyborze oferty
minus Informacja o przetargu autobusu MAN 469L
minus Informacja o przetargu
plus przetarg ZP/1/PN/08
 Kontrole
minus Rejestr kontroli
 Aktualności
plus Komunikaty
 Redakcja biuletynu
minus Kontakt
 Sprawy do załatwienia
A A A


Przetargi i zamówienia publiczne > Informacje o przetargu ZP/1/ PN/11

Spis dokumentów:
1. Zawiadomienie o wyborze oferty
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZP/1/PN/11. Nazwa zadania: sukcesywną dostawę wraz z transportem oleju napędowego
O G Ł O S Z E N I E


Działając na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Miejski Zakład Komunikacji w Malborku sp. z o.o. 82-200 Malbork ul. Gen. De Gaulle a 71 zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na sukcesywną dostawę wraz z transportem oleju napędowego w trybie przetargu nieograniczonego (zamówienie sektorowe)

I. Nazwa (firma) i adres zamawiającego:
Nazwa zamawiającego: Miejski Zakład Komunikacji w Malborku sp. z o.o.
Adres zamawiającego: ul. Gen. de Gaulle a 71
Kod Miejscowość: 82-200 Malbork
Telefon: 0-55 64788550
Faks:0-55 6478550 wew. 46
adres strony internetowej: http://mzk.malbork.pl
adres poczty elektronicznej: mzk-mk@mzk.malbork.pl
Godziny urzędowania: od godz. 7:00 do godz. 15:00
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia jest dostępna na stronie internetowej Zamawiającego: www.mzk.malbork.pl

II. Określenie trybu zamówienia:
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych

III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona zostanie na stronie internetowej:
http://mzk.malbork.pl

IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa wraz z transportem oleju napędowego spełniającego co najmniej parametry jakościowe zgodne z normą PN-EN 590 odpowiedniego dla danej pory roku (letni/zimowy) o szacunkowej ilości 1.700 m3 przez okres 4 lat.
i zasadach określonych w SIWZ.
Kody Wspólnego Słownika Zamówień: 09134100-8
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych

V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

VI. Termin wykonania zamówienia:
Umowa zostanie zawarta na okres 4 lat.

VII. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
1)O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy złożą ofertę nie podlegającą odrzuceniu, spełniającą wszystkie warunki określone w SIWZ,
2)Wykonawca w swojej ofercie przedstawi zobowiązanie producenta na rzecz Wykonawcy dotyczące realizacji w/w zamówienia na dostawę oleju napędowego do zabezpieczenia ilościowego dostaw oraz zgodności jakości z PN-EN 590.
3)Zamawiający będzie również akceptował Umowę Wykonawcy z Producentem paliw (oleju napędowego), ale umowa ta nie może opiewać na mniejszą ilość oleju napędowego od ilości oleju napędowego wymaganej przez Zamawiającego.
A także:
4)posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
5)posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia,
6)znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
7)nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia,
8)wniosą wadium w wysokości określonej w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, dalej zwanej jako „specyfikacja”,
9)spełnią wszystkie warunki określone w specyfikacji.
Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców zgodnie z postanowieniami art. 24 ust. 1 i 2 ustawy.
Ocena spełnienia w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach załączonych do oferty. Z treści dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż powyższe warunki Wykonawca spełnia. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określony, terminie nie złożyli oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu lub którzy złożyli dokumenty zawierające błędy, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich uzupełnienia konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

VIII. Informacja na temat wadium:
1.Zamawiający wymaga wniesienia wadium.
2.Przystępując do przetargu Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium do dnia 11.07.2011 do godz. 11.00. w wysokości lub wartości: 200 000 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych)
3.Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach dopuszczonych przez art. 45 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wadium wniesione w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego Konto bankowe: Bank Zachodni WBK S.A. O/ w Malborku 12 1090 1098 0000 0001 0818 3362

IX. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: Cena - 100%

X. Miejsce i termin składania ofert:
Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego (sekretariat), tj. Miejski Zakład Komunikacji w Malborku sp. z o.o., 82-200 Malbork ul. Gen. de Gaulle`a 71do dnia 11.07.2011 do godz. 11.00.

XI. Miejsce i termin otwarcia ofert:
Oferty zostaną otwarte dnia 11.07.2011. godz. 11.15. w siedzibie Zamawiającego dnia

XII. Termin związania ofertą
Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert

XIII. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

XIV. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów
Zamawiający nie przewiduje ustalenia dynamicznego systemu zakupów.

XV. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna
Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

XVI. Przewidywane zamówienia uzupełniające:
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

XVI. Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Suplemencie do Dziennik Urzędowego Unii Europejskiej :
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej nr 2011/S 92-150843

Załączniki do pobrania: 2011-05-20 11:54:01 - SIWZ przetargu ZP/1/ PN/11 (384.86 kB)

Ilość odwiedzin: 4514
Nazwa dokumentu: ogłoszenie o przetargu ZP/1/ PN/11
Skrócony opis: Miejski Zakład Komunikacji w Malborku sp. z o.o. 82-200 Malbork ul. Gen. De Gaullea 71 zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na sukcesywną dostawę wraz z transportem oleju napędowego w trybie przetargu nieograniczonego (zamówienie sektorowe)
Podmiot udostępniający: MZK w Malborku Sp. z o.o.
Osoba, która wytworzyła informację: Administrator
Osoba, która odpowiada za treść: Administrator
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2011-05-13 10:00:00
Data udostępnienia informacji: 2011-05-19 22:00:00
Data ostatniej aktualizacji: 2011-05-20 13:06:23

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner