logo
Wersja dla niedowidzących
   Biuletyn Informacji Publicznej Miejskiego Zakładu Komunikacji w Malborku sp. z o.o.
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 Informacje ogólne
minus Informacje ogólne
minus Przedmiot działalności
minus Kontakt z firmą
 Struktura organizacyjna
minus Akt założycielski
minus Podmiot gospodarczy
minus Status prawny
minus Schemat organizacyjny
 Władze spółki
minus Zgromadzenie Wspólników
minus Rada Nadzorcza
minus Zarząd
 Przetargi i zamówienia publiczne
minus Informacja o przetargu ZP/2/PN/2020
minus Informacja o przetargu ZP/1/PN/2020
minus Informacja o przetargu ZP/2/PN/2019
minus Informacja o przetargu ZP/1/PN/2019
minus przetarg pisemny na sprzedaż autobusu
plus Informacja o przetargu ZP/1/PN/16
minus Przetarg na sprzedaż autobusu Autosan H10.02
minus Przetarg na sprzedaż autobusu
plus Informacja o przetargu ZP/2/PN/15
plus Informacje o przetargu ZP/1/PN/15
minus Informacja o przetargu ZP/1/PN/13
minus Przetarg pisemny na sprzedaż autobusów MAN 469L
plus Informacja o przetargu ZP/2/PN/12
plus Informacja o przetargu ZP/1/PN/12
minus Przetarg pisemny na sprzedaż autobusów MAN 469L
minus Przetarg pisemny na sprzedaż autobusów MAN NL202
plus Informacja o przetargu ZP/3/PN/11
minus Przetarg pisemny na sprzedaż autobusów
minus Informacja o przetargu autobusu Mercedes 811D
plus Informacja o przetargu ZP/2/PN/11
plus Informacje o przetargu ZP/1/ PN/11
minus Informacja o przetargu autobusu MAN 469L
minus Informacja o przetargu
minus przetarg ZP/1/PN/08
   minus Informacja o wyborze oferty
   minus Zapytanie Nr 2 do SIWZ
   minus Zapytanie Nr 1 do SIWZ
 Kontrole
minus Rejestr kontroli
 Aktualności
plus Komunikaty
 Redakcja biuletynu
minus Kontakt
 Sprawy do załatwienia
A A A


Przetargi i zamówienia publiczne > przetarg ZP/1/PN/08

Spis dokumentów:
1. Informacja o wyborze oferty
Dot. postępowania o udzielenie zmówienia publicznego na usługę w zakresie ubezpieczenia mienia i prowadzonej działalności dla MZK w Malborku sp. z o.o. w 2009 roku w trybie przetargu nieograniczonego (znak sprawy: ZP/1/PN/08).
2. Zapytanie Nr 2 do SIWZ
dot. przetargu na świadczenia usług w zakresie ubezpieczenia mienia i prowadzonej działalności dla MZK w Malborku sp. z o.o. w 2009 roku. Znak sprawy ZP/1/PN/08.
3. Zapytanie Nr 1 do SIWZ
dot. przetargu na świadczenia usług w zakresie ubezpieczenia mienia i prowadzonej działalności dla MZK w Malborku sp. z o.o. w 2009 roku. Znak sprawy ZP/1/PN/08.

 

O G Ł O S Z E N I E

Działając na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Miejski Zakład Komunikacji w Malborku sp. z o.o. 82-200 Malbork ul. Gen. De Gaulle`a 71 zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na sukcesywną dostawę wraz z transportem oleju napędowego w trybie przetargu nieograniczonego (zamówienie sektorowe)


I. Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

Nazwa zamawiającego: Miejski Zakład Komunikacji w Malborku sp. z o.o.

Adres zamawiającego: ul. Gen. de Gaulléa 71

Kod Miejscowość: 82-200 Malbork

Telefon: 0-55 64788550

Faks:0-55 6478550 wew. 46

adres strony internetowej: http://mzk.malbork.pl

adres poczty elektronicznej: mzk-mk@mzk.malbork.pl

Godziny urzędowania: od godz. 7:00 do godz. 15:00

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia jest dostępna na stronie internetowej Zamawiającego: www.mzk.malbork.pl


II. Określenie trybu zamówienia:

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych


III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona zostanie na stronie internetowej:
http://mzk.malbork.pl

IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa wraz z transportem oleju napędowego spełniającego co najmniej parametry jakościowe zgodne z normą PN-EN 590 odpowiedniego dla danej pory roku (letni/zimowy) o szacunkowej ilości 1.700 m3 przez okres 4 lat.

i zasadach określonych w SIWZ.

Kody Wspólnego Słownika Zamówień: 09134100-8

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych


V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych


VI. Termin wykonania zamówienia:

Umowa zostanie zawarta na okres 4 lat.


VII. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

 1. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy złożą ofertę nie podlegającą odrzuceniu, spełniającą wszystkie warunki określone w SIWZ,

 2. Wykonawca w swojej ofercie przedstawi zobowiązanie producenta na rzecz Wykonawcy dotyczące realizacji w/w zamówienia na dostawę oleju napędowego do zabezpieczenia ilościowego dostaw oraz zgodności jakości z PN-EN 590.

 3. Zamawiający będzie również akceptował Umowę Wykonawcy z Producentem paliw (oleju napędowego), ale umowa ta nie może opiewać na mniejszą ilość oleju napędowego od ilości oleju napędowego wymaganej przez Zamawiającego.

A także:

 1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

 2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia,

 3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

 4. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia,

 5. wniosą wadium w wysokości określonej w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, dalej zwanej jako „specyfikacja”,

 6. spełnią wszystkie warunki określone w specyfikacji.

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców zgodnie z postanowieniami art. 24 ust. 1 i 2 ustawy.

Ocena spełnienia w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach załączonych do oferty. Z treści dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż powyższe warunki Wykonawca spełnia. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określony, terminie nie złożyli oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu lub którzy złożyli dokumenty zawierające błędy, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich uzupełnienia konieczne byłoby unieważnienie postępowania.


VIII. Informacja na temat wadium:

 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium.

 2. Przystępując do przetargu Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium do dnia 11.07.2011 do godz. 11.00. w wysokości lub wartości: 200 000 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych)

 3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach dopuszczonych przez art. 45 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wadium wniesione w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego Konto bankowe: Bank Zachodni WBK S.A. O/ w Malborku 12 1090 1098 0000 0001 0818 3362


IX. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: Cena - 100%


X. Miejsce i termin składania ofert:

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego (sekretariat), tj. Miejski Zakład Komunikacji w Malborku sp. z o.o., 82-200 Malbork ul. Gen. de Gaulle`a 71do dnia 11.07.2011 do godz. 11.00.


XI. Miejsce i termin otwarcia ofert:

Oferty zostaną otwarte dnia 11.07.2011. godz. 11.15. w siedzibie Zamawiającego dnia


XII. Termin związania ofertą

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert


XIII. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.


XIV. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

Zamawiający nie przewiduje ustalenia dynamicznego systemu zakupów.


XV. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna
Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.


XVI. Przewidywane zamówienia uzupełniające:

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.


XVI. Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Suplemencie do Dziennik Urzędowego Unii Europejskiej :

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej nr 2011/S 92-150843

 

O G Ł O S Z E N I E

Miejski Zakład Komunikacji w Malborku Sp. z o.o. 82-200 Malbork  ul. Gen. de Gaulle`a 71 ogłasza przetarg nieograniczony na: w zakresie ubezpieczenia mienia i prowadzonej działalności dla MZK w Malborku w 2009 roku  (6651200-3, 66515100-4, 66515000-3, 66516400-4, 6651511-7, 66516100-1, 6651411-0)
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia  jest dostępna na stronie internetowej Zamawiającego:
www.mzk.malbork.pl
Przedmiotem zamówienia jest ubezpieczenie mienia i prowadzonej działalności dla MZK w Malborku sp. z o.o. w 2009 roku.

Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert częściowych.
Zamawiający nie przewiduje możliwości złożenia ofert wariantowych.
Termin Wykonania zamówienia – 01.01.2009 r. – 31.12.2009 r.

W przetargu o zamówienie mogą wziąć udział  Wykonawcy:
1. spełniający wymagania zawarte w art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych
2. niewykluczeni na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych
3. złożą ofertę w terminie określonym w SIWZ i zaakceptują SIWZ.

Zamawiający nie przewiduje obowiązku wniesienia wadium.

Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty: : cena - 80 %, zakres i jakość proponowanej ochrony ubezpieczeniowej - 20 %.

Miejsce i termin składania ofert: Sekretariat MZK w Malborku sp. z o.o. - do 11.12.2008 r. godz. 1000.
Termin i miejsce otwarcia ofert : siedziba Zamawiającego – 11.12.2008 r. godz. 1015 .
Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
Zamawiający nie zamierza  zawrzeć umowy ramowej.
Zamawiający nie zamierza  ustanawiać dynamicznego systemu zakupów.
Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej

Załączniki do pobrania: 2008-12-02 12:19:12 - Ogłoszenie (100.28 kB)
2008-12-02 12:21:46 - SIWZ (125.39 kB)
2008-12-02 12:22:48 - Załącznik Nr 1 do SIWZ (181.27 kB)
2008-12-02 12:23:36 - Załącznik Nr 2 do SIWZ (112.88 kB)
2008-12-02 12:24:26 - Załącznik Nr 3 do SIWZ (oświadczenie) (43.50 kB)
2008-12-02 12:25:12 - Załącznik Nr 4 (projekt umowy) (84.29 kB)
2008-12-02 12:26:46 - Załączniki od 5 do 10 do SIWZ (72.89 kB)

Ilość odwiedzin: 4566
Skrócony opis: dot. przetargu na świadczenia usług w zakresie ubezpieczenia mienia i prowadzonej działalności dla MZK w Malborku sp. z o.o. w 2009 roku
Podmiot udostępniający: MZK w Malborku sp. z o.o.
Osoba, która wytworzyła informację: Mariusz Golec
Osoba, która odpowiada za treść: Mariusz Golec
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2008-12-02 12:11:37
Data udostępnienia informacji: 2008-12-02 12:11:37
Data ostatniej aktualizacji: 2011-05-13 15:26:07

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner