logo
Wersja dla niedowidzących
   Biuletyn Informacji Publicznej Miejskiego Zakładu Komunikacji w Malborku sp. z o.o.
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 Informacje ogólne
minus Informacje ogólne
minus Przedmiot działalności
minus Kontakt z firmą
 Struktura organizacyjna
minus Akt założycielski
minus Podmiot gospodarczy
minus Status prawny
minus Schemat organizacyjny
 Władze spółki
minus Zgromadzenie Wspólników
minus Rada Nadzorcza
minus Zarząd
 Przetargi i zamówienia publiczne
minus Informacja o przetargu ZP/2/PN/2020
minus Informacja o przetargu ZP/1/PN/2020
minus Informacja o przetargu ZP/2/PN/2019
minus Informacja o przetargu ZP/1/PN/2019
minus przetarg pisemny na sprzedaż autobusu
plus Informacja o przetargu ZP/1/PN/16
minus Przetarg na sprzedaż autobusu Autosan H10.02
minus Przetarg na sprzedaż autobusu
plus Informacja o przetargu ZP/2/PN/15
plus Informacje o przetargu ZP/1/PN/15
minus Informacja o przetargu ZP/1/PN/13
minus Przetarg pisemny na sprzedaż autobusów MAN 469L
plus Informacja o przetargu ZP/2/PN/12
plus Informacja o przetargu ZP/1/PN/12
minus Przetarg pisemny na sprzedaż autobusów MAN 469L
minus Przetarg pisemny na sprzedaż autobusów MAN NL202
plus Informacja o przetargu ZP/3/PN/11
minus Przetarg pisemny na sprzedaż autobusów
minus Informacja o przetargu autobusu Mercedes 811D
minus Informacja o przetargu ZP/2/PN/11
   minus Zapytanie dotyczące przetargu
   minus Informacja z sesji otwarcia ofert
   minus ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
plus Informacje o przetargu ZP/1/ PN/11
minus Informacja o przetargu autobusu MAN 469L
minus Informacja o przetargu
plus przetarg ZP/1/PN/08
 Kontrole
minus Rejestr kontroli
 Aktualności
plus Komunikaty
 Redakcja biuletynu
minus Kontakt
 Sprawy do załatwienia
A A A


Przetargi i zamówienia publiczne > Informacja o przetargu ZP/2/PN/11

Spis dokumentów:
1. Zapytanie dotyczące przetargu
dotyczy przetargu nr ZP/2/PN/11 na wykonanie remontu dachu budynku przy ul. Gen. de Gaulle`a 71 dla Miejskiego Zakładu Komunikacji w Malborku sp. z o.o
2. Informacja z sesji otwarcia ofert
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie remontu dachu budynku przy ul. Gen. de Gaulle`a 71 w Malborku dla Miejskiego Zakładu Komunikacji w Malborku sp. z o.o. numer sprawy ZP/2/PN/11
3. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZP/2/PN/11. Nazwa zadania: remont dachu budynku przy ul. Gen. de Gaulle’a 71

O G Ł O S Z E N I E
Działając na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień (t. j. Dz. U. z 2010

r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Miejski Zakład Komunikacji w Malborku sp. z o.o. 82-200 Malbork  ul. Gen. De

Gaulle`a 71 zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie remontu dachu

budynku przy ul. Gen. de Gaulle`a 71 w Malborku nr sprawy (ZP/2PN/11)

I. Nazwa (firma) i adres zamawiającego:
Nazwa zamawiającego: Miejski Zakład Komunikacji w Malborku sp. z o.o.
Adres zamawiającego: ul. Gen. de Gaulléa 71
Kod Miejscowość: 82-200 Malbork
Telefon:  0-55 64788550
Faks:0-55 6478550 wew. 46
adres strony internetowej: http://mzk.malbork.pl
adres poczty elektronicznej: mzk-mk@mzk.malbork.pl
Godziny urzędowania: od godz. 7:00 do godz. 15:00
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia  jest dostępna na stronie internetowej Zamawiającego:

www.mzk.malbork.pl

II. Określenie trybu zamówienia:
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów

ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych

III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona zostanie na stronie internetowej:
http://mzk.malbork.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać również bezpośrednio w siedzibie zamawiającego.

IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania

ofert częściowych:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu dachu budynku umiejscowionego przy ul. Gen. de Gaulle`a 71 w

Malborku – siedziba Zamawiającego
Kody Wspólnego Słownika Zamówień: 044112400-2
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych

V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

VI. Termin wykonania zamówienia:
Rozpoczęcie robót w terminie 2 dni od daty podpisania umowy. Czas trwania robót 21 dni.

VII. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
1) O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy złożą ofertę nie podlegającą odrzuceniu,

spełniającą wszystkie warunki określone w SIWZ,
2) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają

obowiązek posiadania takich uprawnień,
3) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do

wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału

technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia,
4) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
5) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia,
6) wniosą wadium w wysokości określonej w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, dalej zwanej

jako „specyfikacja”,
7) spełnią wszystkie warunki określone w specyfikacji.

2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców zgodnie z postanowieniami art. 24 ust. 1 i 2

ustawy. 

Ocena spełnienia w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”, w oparciu o

informacje zawarte w dokumentach załączonych do oferty. Z treści dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż 

powyższe warunki Wykonawca spełnia. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określony, terminie nie złożyli

oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu lub którzy złożyli

dokumenty zawierające błędy, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich uzupełnienia

konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

VIII. Informacja na temat wadium:
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

IX. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: Cena - 100%

X. Miejsce i termin składania ofert:
Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego (sekretariat), tj. Miejski Zakład Komunikacji w Malborku sp. z

o.o., 82-200 Malbork ul. Gen. de Gaulle`a 71do dnia 20.07.2011 do godz. 11.00.

XI. Miejsce i termin otwarcia ofert:
Oferty zostaną otwarte dnia 20.07.2011. godz. 11.15. w siedzibie Zamawiającego dnia

XII. Termin związania ofertą
Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z

upływem terminu składania ofert

XIII. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

XIV. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na

której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów
Zamawiający nie przewiduje ustalenia dynamicznego systemu zakupów.

XV. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z

adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna
Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

XVI. Przewidywane zamówienia uzupełniające:
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

XVI. Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP:
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane  w  Biuletynie zamówień Publicznych  nr ogłoszenia :  179627-2011

data zamieszczenia : 30.06.2011

Załączniki do pobrania: 2011-07-01 20:42:00 - SIWZ (92.81 kB)
2011-07-01 21:24:59 - oferta (47.55 kB)
2011-07-01 21:26:49 - oswiadczenie art 22 (31.39 kB)
2011-07-01 21:27:45 - oswiadczenie art 24 (33.35 kB)
2011-07-01 21:28:32 - wykaz osob do kontaktu (29.53 kB)
2011-07-01 21:30:35 - wykaz robot budowlanych (25.46 kB)
2011-07-01 21:32:35 - oswiadczenie kierownika robot (23.11 kB)
2011-07-01 21:34:01 - przedmiar (23.16 kB)
2011-07-01 21:35:35 - STWiOR (389.14 kB)
2011-07-01 21:36:33 - umowa (105.97 kB)
2011-07-01 21:36:52 - karta gwarancyjna (32.10 kB)
2011-07-01 21:39:27 - osw o podj obow kier bud bioz (32.13 kB)

Ilość odwiedzin: 31756
Nazwa dokumentu: ogłoszenie o przetargu ZP/2/PN/11
Skrócony opis: PRZETARG NA WYKONANIE REMONTU DACHU BUDYNKU PRZY UL. GEN. DE GAULLE`A 71 DLA MIEJSKIEGO ZAKŁADU KOMUNIKACJI W MALBORKU SP. Z O.O.
Podmiot udostępniający: MZK w Malborku Sp. z o.o.
Osoba, która wytworzyła informację: Administrator
Osoba, która odpowiada za treść: Administrator
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2011-07-01 20:38:56
Data udostępnienia informacji: 2011-07-01 20:38:56
Data ostatniej aktualizacji: 2011-12-01 13:43:28

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner