logo
Wersja dla niedowidzących
   Biuletyn Informacji Publicznej Miejskiego Zakładu Komunikacji w Malborku sp. z o.o.
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 Informacje ogólne
minus Informacje ogólne
minus Przedmiot działalności
minus Kontakt z firmą
 Struktura organizacyjna
minus Akt założycielski
minus Podmiot gospodarczy
minus Status prawny
minus Schemat organizacyjny
 Władze spółki
minus Zgromadzenie Wspólników
minus Rada Nadzorcza
minus Zarząd
 Przetargi i zamówienia publiczne
minus Informacja o przetargu ZP/1/PN/2020
minus Informacja o przetargu ZP/2/PN/2019
minus Informacja o przetargu ZP/1/PN/2019
minus przetarg pisemny na sprzedaż autobusu
plus Informacja o przetargu ZP/1/PN/16
minus Przetarg na sprzedaż autobusu Autosan H10.02
minus Przetarg na sprzedaż autobusu
plus Informacja o przetargu ZP/2/PN/15
plus Informacje o przetargu ZP/1/PN/15
minus Informacja o przetargu ZP/1/PN/13
minus Przetarg pisemny na sprzedaż autobusów MAN 469L
plus Informacja o przetargu ZP/2/PN/12
plus Informacja o przetargu ZP/1/PN/12
minus Przetarg pisemny na sprzedaż autobusów MAN 469L
minus Przetarg pisemny na sprzedaż autobusów MAN NL202
plus Informacja o przetargu ZP/3/PN/11
minus Przetarg pisemny na sprzedaż autobusów
minus Informacja o przetargu autobusu Mercedes 811D
minus Informacja o przetargu ZP/2/PN/11
   minus Zapytanie dotyczące przetargu
   minus Informacja z sesji otwarcia ofert
   minus ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
plus Informacje o przetargu ZP/1/ PN/11
minus Informacja o przetargu autobusu MAN 469L
minus Informacja o przetargu
plus przetarg ZP/1/PN/08
 Kontrole
minus Rejestr kontroli
 Aktualności
plus Komunikaty
 Redakcja biuletynu
minus Kontakt
 Sprawy do załatwienia
A A A


Przetargi i zamówienia publiczne > Informacja o przetargu ZP/2/PN/11


O G Ł O S Z E N I E

 Działając na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Miejski Zakład Komunikacji w Malborku sp. z o.o. 82-200 Malbork  ul. Gen. De Gaulle`a 71 zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na sukcesywną  dostawę  wraz  z transportem  oleju  napędowego  w trybie  przetargu  nieograniczonego  (zamówienie  sektorowe)

 I.  Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

 Nazwa zamawiającego: Miejski Zakład Komunikacji w Malborku sp. z o.o.

 Adres zamawiającego: ul. Gen. de Gaulléa 71

 Kod Miejscowość: 82-200 Malbork

 Telefon:  0-55 64788550

 Faks:0-55 6478550 wew. 46

 adres strony internetowej: http://mzk.malbork.pl

 adres poczty elektronicznej: mzk-mk@mzk.malbork.pl

 Godziny urzędowania: od godz. 7:00 do godz. 15:00

 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia  jest dostępna na stronie internetowej Zamawiającego: www.mzk.malbork.pl

 II. Określenie trybu zamówienia:

 Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych

 III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona zostanie na stronie internetowej:
http://mzk.malbork.pl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa  wraz  z transportem  oleju  napędowego spełniającego co najmniej parametry jakościowe zgodne z normą PN-EN 590 odpowiedniego dla danej pory roku (letni/zimowy) o szacunkowej ilości 1.700 m3  przez okres 4 lat.  i zasadach określonych w SIWZ.

 Kody Wspólnego Słownika Zamówień: 09134100-8

 Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych

 V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI. Termin wykonania zamówienia:

 Umowa zostanie zawarta na okres 4 lat.

 VII. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

 1)      O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy złożą ofertę nie podlegającą odrzuceniu, spełniającą wszystkie warunki określone w SIWZ,

 2)      Wykonawca w swojej ofercie przedstawi zobowiązanie producenta  na rzecz Wykonawcy dotyczące realizacji w/w zamówienia na dostawę oleju napędowego do zabezpieczenia ilościowego dostaw oraz zgodności jakości z PN-EN 590.

 3)      Zamawiający będzie również akceptował Umowę Wykonawcy z Producentem paliw (oleju napędowego), ale umowa ta  nie może opiewać na mniejszą ilość oleju napędowego od ilości oleju napędowego wymaganej przez Zamawiającego.

 A także:  

 4)      posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

 5)      posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia,

 6)      znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

 7)      nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia,

 8)      wniosą wadium w wysokości określonej w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, dalej zwanej jako „specyfikacja”,

 9)      spełnią wszystkie warunki określone w specyfikacji.

 Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców zgodnie z postanowieniami art. 24 ust. 1 i 2 ustawy. 

 Ocena spełnienia w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach załączonych do oferty. Z treści dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż  powyższe warunki Wykonawca spełnia. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określony, terminie nie złożyli oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu lub którzy złożyli dokumenty zawierające błędy, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich uzupełnienia konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

 VIII. Informacja na temat wadium:

 1.      Zamawiający wymaga wniesienia wadium.

 2.      Przystępując do przetargu Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium do dnia 11.07.2011 do godz. 11.00. w wysokości lub wartości: 200 000 zł  (słownie: dwieście tysięcy złotych)

 3.      Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach dopuszczonych przez art. 45  ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wadium wniesione w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego Konto bankowe: Bank Zachodni WBK S.A. O/ w Malborku 12 1090 1098 0000 0001 0818 3362

 IX. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: Cena - 100%

 X. Miejsce i termin składania ofert:

 Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego (sekretariat), tj. Miejski Zakład Komunikacji w Malborku sp. z o.o., 82-200 Malbork ul. Gen. de Gaulle`a 71do dnia 11.07.2011 do godz. 11.00.

 XI. Miejsce i termin otwarcia ofert:

 Oferty zostaną otwarte dnia 11.07.2011. godz. 11.15. w siedzibie Zamawiającego dnia

 XII. Termin związania ofertą

 Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert

 XIII. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej

 Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

 XIV. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

 Zamawiający nie przewiduje ustalenia dynamicznego systemu zakupów.

 XV. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna
Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

 XVI. Przewidywane zamówienia uzupełniające:

 Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

 XVI. Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Suplemencie do Dziennik Urzędowego Unii Europejskiej :

 Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane  w  Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej nr 2011/S 92-150843

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nazwa dokumentu: ogłoszenie o przetargu ZP/2/PN/11
Skrócony opis: PRZETARG NA WYKONANIE REMONTU DACHU BUDYNKU PRZY UL. GEN. DE GAULLE`A 71 DLA MIEJSKIEGO ZAKŁADU KOMUNIKACJI W MALBORKU SP. Z O.O.
Podmiot udostępniający: MZK w Malborku Sp. z o.o.
Osoba, która wytworzyła informację: Administrator
Osoba, która odpowiada za treść: Administrator
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2011-07-01 20:38:56
Data udostępnienia informacji: 2011-07-01 20:38:56
Data ostatniej aktualizacji: 2011-07-13 09:47:20

Wersja do wydruku...

corner   corner