logo
Wersja dla niedowidzących
   Biuletyn Informacji Publicznej Miejskiego Zakładu Komunikacji w Malborku sp. z o.o.
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 Informacje ogólne
minus Informacje ogólne
minus Przedmiot działalności
minus Kontakt z firmą
 Struktura organizacyjna
minus Akt założycielski
minus Podmiot gospodarczy
minus Status prawny
minus Schemat organizacyjny
 Władze spółki
minus Zgromadzenie Wspólników
minus Rada Nadzorcza
minus Zarząd
 Przetargi i zamówienia publiczne
minus Informacja o przetargu ZP/2/PN/2020
minus Informacja o przetargu ZP/1/PN/2020
minus Informacja o przetargu ZP/2/PN/2019
minus Informacja o przetargu ZP/1/PN/2019
minus przetarg pisemny na sprzedaż autobusu
plus Informacja o przetargu ZP/1/PN/16
minus Przetarg na sprzedaż autobusu Autosan H10.02
minus Przetarg na sprzedaż autobusu
plus Informacja o przetargu ZP/2/PN/15
plus Informacje o przetargu ZP/1/PN/15
minus Informacja o przetargu ZP/1/PN/13
minus Przetarg pisemny na sprzedaż autobusów MAN 469L
plus Informacja o przetargu ZP/2/PN/12
plus Informacja o przetargu ZP/1/PN/12
minus Przetarg pisemny na sprzedaż autobusów MAN 469L
minus Przetarg pisemny na sprzedaż autobusów MAN NL202
minus Informacja o przetargu ZP/3/PN/11
   minus SPROSTOWANIE DO SIWZ ZP/3PN/11
   minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
minus Przetarg pisemny na sprzedaż autobusów
minus Informacja o przetargu autobusu Mercedes 811D
plus Informacja o przetargu ZP/2/PN/11
plus Informacje o przetargu ZP/1/ PN/11
minus Informacja o przetargu autobusu MAN 469L
minus Informacja o przetargu
plus przetarg ZP/1/PN/08
 Kontrole
minus Rejestr kontroli
 Aktualności
plus Komunikaty
 Redakcja biuletynu
minus Kontakt
 Sprawy do załatwienia
A A A


Przetargi i zamówienia publiczne > Informacja o przetargu ZP/3/PN/11

Spis dokumentów:
1. SPROSTOWANIE DO SIWZ ZP/3PN/11
Do uczestników przetargu nieograniczonego na świadczenie usług ubezpieczenia mienia i prowadzonej działalności Miejskiego Zakładu Komunikacji w Malborku Sp. z o.o.
2. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usług w zakresie ubezpieczenia mienia i prowadzonej działalności

O G Ł O S Z E N I E
Działając na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)Miejski Zakład Komunikacji w Malborku sp. z o.o. 82-200 Malbork ul. Gen. De Gaulle`a 71 zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług w zakresie ubezpieczenia mienia i prowadzonej działalności dla MZK w Malborku sp. z o.o. w 2012 roku (znak sprawy ZP/3/PN/11)
 
I. Nazwa (firma) i adres zamawiającego:
Nazwa zamawiającego: Miejski Zakład Komunikacji w Malborku sp. z o.o.
Adres zamawiającego: ul. Gen. de Gaulléa 71
Kod Miejscowość: 82-200 Malbork
Telefon:  0-55 64788550
Faks:0-55 6478550 wew. 46
adres strony internetowej: http://mzk.malbork.pl
adres poczty elektronicznej: mzk-mk@mzk.malbork.pl
Godziny urzędowania: od godz. 7:00 do godz. 15:00
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia jest dostępna na stronie internetowej Zamawiającego: www.mzk.malbork.pl
 
II. Określenie trybu zamówienia:
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych
 
III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona zostanie na stronie internetowej: www.mzk.malbork.pl

IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie ubezpieczenia mienia i prowadzonej działalności MZK w Malborku sp. z o.o. w 2012 roku na zasadach określonych w SIWZ.
Kody Wspólnego Słownika Zamówień: CPV 66515100-4, 66515000-3, 66556400-4, 66515411-7, 66516100-1, 665141110-0, 6651200-3.
 
Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych
 
V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych
 
 
VI. Termin wykonania zamówienia:
Umowa zostanie zawarta na okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r..
 
VII. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
 
1. Warunki udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne.
O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych:
1) posiadający uprawnienia do wykonywania działalności w zakresie objętym zamówieniem.
2) posiadający niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz dysponujący potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia.
3) znajdujący się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
4) nie podlegający wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
 
2. Ocena spełnienia warunków w postępowaniu o zamówienie publiczne.
Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie przeprowadzona na podstawie złożonych przez Wykonawców dokumentów i oświadczeń wymaganych w SIWZ – zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”. Zamawiający w trakcie ww. oceny będzie brał pod uwagę dokumenty i oświadczenia, których wymagał w SIWZ na potwierdzenie spełnienia podstawowych warunków.
Z ubiegania się o zamówienie publiczne wyklucza się wykonawców, którzy:
1). Nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z art. 22 Prawa zamówień publicznych opisanych w pkt. 1.
2). Wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania, lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności chyba, że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudnia uczciwej konkurencji.
3). Złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania.
4). Nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych.    
 
Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy:
A. Niezgodną z ustawą lub, gdy jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3.
B. Jeżeli jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
C. Zawierającą rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.
D. Wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
E. Zawierającą błędy w obliczeniu ceny.
F. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodzi się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust.2 pkt 3.
G. Nieważnej na podstawie odrębnych przepisów.
 
VIII. Informacja na temat wadium:
1.      Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
IX. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
Do wyboru oferty przyjmuje się najkorzystniejszy bilans ceny, oraz oferowanych warunków ubezpieczenia w danym pakiecie.
Sposób punktowania ofert według następujących wag:
a) cena - 80 %
b) zakres i jakość proponowanej ochrony ubezpieczeniowej - 20 %
 
X. Miejsce i termin składania ofert:
Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego (sekretariat), tj. Miejski Zakład Komunikacji w Malborku sp. z o.o., 82-200 Malbork ul. Gen. de Gaulle`a 71 do dnia 09.12.2011 do godz. 10.00.
Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego w dniu 09.12..2011. godz. 10.15.
 
XI. Termin związania ofertą
Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert
 
XIII. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
 
XIII. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów
Zamawiający nie przewiduje ustalenia dynamicznego systemu zakupów.

XIV. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna
Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
 
XV. Przewidywane zamówienia uzupełniające:
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

Załączniki do pobrania: 2011-12-01 13:05:53 - SIZW (137.00 kB)
2011-12-01 13:10:34 - Załącznik Nr 1 do SIWZ (201.00 kB)
2011-12-01 13:14:37 - Załącznik Nr 2 do SIWZ (138.50 kB)
2011-12-01 13:15:20 - Załącznik Nr 3 do SIWZ (oświadczenie) (38.00 kB)
2011-12-01 13:16:23 - Załącznik Nr 4 do SIWZ (projekt umowy) (50.00 kB)
2011-12-01 13:17:56 - Załącznik Nr 5-10 do SIWZ (86.00 kB)
2011-12-01 13:18:53 - Załącznik Nr 11 do SIWZ (521.19 kB)

Ilość odwiedzin: 6839
Nazwa dokumentu: ogłoszenie o przetargu ZP/1/ PN/11
Skrócony opis: Miejski Zakład Komunikacji w Malborku sp. z o.o. 82-200 Malbork ul. Gen. De Gaulle`a 71 zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług w zakresie ubezpieczenia mienia i prowadzonej działalności dla MZK w Malborku sp. z o.o. w 2012 roku (znak sprawy ZP/3/PN/11)
Osoba, która wytworzyła informację: Administrator
Osoba, która odpowiada za treść: Administrator
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2011-12-01 12:56:22
Data udostępnienia informacji: 2011-12-01 12:56:22
Data ostatniej aktualizacji: 2012-11-24 09:14:19

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner