logo
Wersja dla niedowidzących
   Biuletyn Informacji Publicznej Miejskiego Zakładu Komunikacji w Malborku sp. z o.o.
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 Informacje ogólne
minus Informacje ogólne
minus Przedmiot działalności
minus Kontakt z firmą
 Struktura organizacyjna
minus Akt założycielski
minus Podmiot gospodarczy
minus Status prawny
minus Schemat organizacyjny
 Władze spółki
minus Zgromadzenie Wspólników
minus Rada Nadzorcza
minus Zarząd
 Przetargi i zamówienia publiczne
minus Informacja o przetargu ZP/1/PN/2020
minus Informacja o przetargu ZP/2/PN/2019
minus Informacja o przetargu ZP/1/PN/2019
minus przetarg pisemny na sprzedaż autobusu
plus Informacja o przetargu ZP/1/PN/16
minus Przetarg na sprzedaż autobusu Autosan H10.02
minus Przetarg na sprzedaż autobusu
plus Informacja o przetargu ZP/2/PN/15
plus Informacje o przetargu ZP/1/PN/15
minus Informacja o przetargu ZP/1/PN/13
minus Przetarg pisemny na sprzedaż autobusów MAN 469L
plus Informacja o przetargu ZP/2/PN/12
minus Informacja o przetargu ZP/1/PN/12
   minus Informacja o unieważnieniu przetargu
minus Przetarg pisemny na sprzedaż autobusów MAN 469L
minus Przetarg pisemny na sprzedaż autobusów MAN NL202
plus Informacja o przetargu ZP/3/PN/11
minus Przetarg pisemny na sprzedaż autobusów
minus Informacja o przetargu autobusu Mercedes 811D
plus Informacja o przetargu ZP/2/PN/11
plus Informacje o przetargu ZP/1/ PN/11
minus Informacja o przetargu autobusu MAN 469L
minus Informacja o przetargu
plus przetarg ZP/1/PN/08
 Kontrole
minus Rejestr kontroli
 Aktualności
plus Komunikaty
 Redakcja biuletynu
minus Kontakt
 Sprawy do załatwienia
A A A


Przetargi i zamówienia publiczne > Informacja o przetargu ZP/1/PN/12

Spis dokumentów:
1. Informacja o unieważnieniu przetargu

Działając na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Miejski Zakład Komunikacji w Malborku sp. z o.o. 82-200 Malbork ul. Gen. De Gaulle`a 71 zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług w zakresie ubezpieczenia mienia i prowadzonej działalności dla MZK w Malborku sp. z o.o. w 2013 roku
 
I. Nazwa (firma) i adres zamawiającego:
Nazwa zamawiającego: Miejski Zakład Komunikacji w Malborku sp. z o.o.
Adres zamawiającego: ul. Gen. de Gaulléa 71
Kod Miejscowość: 82-200 Malbork
Telefon: 0-55 64788550
Faks:0-55 6478550 wew. 46
adres strony internetowej: http://mzk.malbork.pl
adres poczty elektronicznej: mzk-mk@mzk.malbork.pl
Godziny urzędowania: od godz. 7:00 do godz. 15:00
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia jest dostępna na stronie internetowej Zamawiającego: www.mzk.malbork.pl
 
II. Określenie trybu zamówienia:
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych
 
III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona zostanie na stronie internetowej: www.mzk.malbork.pl

IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:
 
Przedmiotem zamówienia jest:
Świadczenie usług w zakresie ubezpieczenia mienia i prowadzonej działalności MZK w Malborku, tj.:
1.    Mienie:
a)   ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych (CPV 66515100-4),
b)   ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem i rabunku (CPV 66515000-3),,
c)   ubezpieczenie sprzętu elektronicznego (CPV 66515000-3).
2.    Pojazdy:
a)    ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdów mechanicznych za szkody powstałe z ruchem tych pojazdów (CPV 66516100-1),
b)    ubezpieczenie autocasco (CPV 66514110-0),
c)    ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów (CPV 66512100-3).
3.    Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia - OC ogólna (CPV 66516400-4).
4.    Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej członków Zarządu (OC D&O) MZK w Malborku sp. z o.o. (CPV 66515411-7),
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na poszczególne pakiety:
 
Zadanie I:
1.    ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych (CPV 66515100-4);
2.    ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem i rabunku (CPV 66515000-3);
3.    ubezpieczenie sprzętu elektronicznego (CPV 66515000-3);
4.    Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia - OC ogólna (CPV 66516400-4).;
 
 
Zadanie II.
1.      ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdów mechanicznych za szkody powstałe z ruchem tych pojazdów (CPV 66516100-1);
2.      ubezpieczenie autocasco (CPV 66514110-0);
3.      ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów (CPV 66512100-3).
 
Zadanie III:
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej członków Zarządu (OC D&O) MZK w Malborku sp. z o.o. (CPV 66515411-7),
 
V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych
 
VI. Termin wykonania zamówienia:
Umowa zostanie zawarta na okres 01.01.2013 r. – 31.12.2013 r.
 
VII. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych:
1) posiadający uprawnienia do wykonywania działalności w zakresie objętym zamówieniem.
2) posiadający niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz dysponujący potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia.
3) znajdujący się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców zgodnie z postanowieniami art. 24 ust. 1 i 2 ustawy. 
Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie przeprowadzona na podstawie złożonych przez Wykonawców dokumentów i oświadczeń wymaganych w SIWZ – zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”. Zamawiający w trakcie ww. oceny będzie brał pod uwagę dokumenty i oświadczenia, których wymagał w SIWZ na potwierdzenie spełnienia podstawowych warunków.
 
VIII. Informacja na temat wadium:
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
 
IX. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
Do wyboru oferty przyjmuje się najkorzystniejszy bilans ceny, oraz oferowanych warunków ubezpieczenia w danym pakiecie. Sposób punktowania ofert według następujących wag: cena - 80 %, możliwość rozłożenia składki na raty - 20 %
X. Miejsce i termin składania ofert:
Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego (sekretariat), tj. Miejski Zakład Komunikacji w Malborku sp. z o.o., 82-200 Malbork ul. Gen. de Gaulle`a 71do dnia 04.12.2012 r. do godz. 11.00.
 
XI. Miejsce i termin otwarcia ofert:
Oferty zostaną otwarte dnia 04.12.2012 r. godz. 11.15. w siedzibie Zamawiającego.
 
XII. Termin związania ofertą
Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert
 
XIII. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
 
XIV. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów
Zamawiający nie przewiduje ustalenia dynamicznego systemu zakupów.

XV. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna
Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
 
XVI. Przewidywane zamówienia uzupełniające:
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

XVI. Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 23.11.2012 r. nr ogłoszenia 469374-2012
 

Ilość odwiedzin: 7611
Nazwa dokumentu: Informacja o przetargu ZP/1/PN/12
Skrócony opis: Miejski Zakład Komunikacji w Malborku sp. z o.o. 82-200 Malbork ul. Gen. De Gaulle`a 71 zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług w zakresie ubezpieczenia mienia i prowadzonej działalności dla MZK w Malborku sp. z o.o. w 2013 roku
Osoba, która wytworzyła informację: Administrator
Osoba, która odpowiada za treść: Administrator
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2012-11-24 07:48:19
Data udostępnienia informacji: 2012-11-24 07:48:19
Data ostatniej aktualizacji: 2012-11-24 14:27:37

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner