logo
Wersja dla niedowidzących
   Biuletyn Informacji Publicznej Miejskiego Zakładu Komunikacji w Malborku sp. z o.o.
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 Informacje ogólne
minus Informacje ogólne
minus Przedmiot działalności
minus Kontakt z firmą
 Struktura organizacyjna
minus Akt założycielski
minus Podmiot gospodarczy
minus Status prawny
minus Schemat organizacyjny
 Władze spółki
minus Zgromadzenie Wspólników
minus Rada Nadzorcza
minus Zarząd
 Przetargi i zamówienia publiczne
minus Informacja o przetargu ZP/1/PN/2020
minus Informacja o przetargu ZP/2/PN/2019
minus Informacja o przetargu ZP/1/PN/2019
minus przetarg pisemny na sprzedaż autobusu
plus Informacja o przetargu ZP/1/PN/16
minus Przetarg na sprzedaż autobusu Autosan H10.02
minus Przetarg na sprzedaż autobusu
plus Informacja o przetargu ZP/2/PN/15
plus Informacje o przetargu ZP/1/PN/15
minus Informacja o przetargu ZP/1/PN/13
minus Przetarg pisemny na sprzedaż autobusów MAN 469L
plus Informacja o przetargu ZP/2/PN/12
plus Informacja o przetargu ZP/1/PN/12
minus Przetarg pisemny na sprzedaż autobusów MAN 469L
minus Przetarg pisemny na sprzedaż autobusów MAN NL202
plus Informacja o przetargu ZP/3/PN/11
minus Przetarg pisemny na sprzedaż autobusów
minus Informacja o przetargu autobusu Mercedes 811D
plus Informacja o przetargu ZP/2/PN/11
plus Informacje o przetargu ZP/1/ PN/11
minus Informacja o przetargu autobusu MAN 469L
minus Informacja o przetargu
plus przetarg ZP/1/PN/08
 Kontrole
minus Rejestr kontroli
 Aktualności
plus Komunikaty
 Redakcja biuletynu
minus Kontakt
 Sprawy do załatwienia
A A A


W wyniku wniesionego przez Wykonawcę zapytania  dotyczącego przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie kompleksowe środków i przedmiotów w MZK w Malborku sp. z o.o. w 2008 r. znak sprawy ZP/8/PN/07, na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2006 r. Nr 164, poz. 1163 z późn. zm.) , Miejski Zakład Komunikacji w Malborku sp. z o.o.  odpowiada na zadane pytania:

Pytanie nr 1
Czy zamiast zaświadczenia z banku o posiadaniu środków i zdolności gwarantującej wypłatę odszkodowania może być dostarczone oświadczenie o wysokości wskaźnika wypłacalności?
Odpowiedź:
Zgodnie z §1 ust. 3 pkt. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19.05.2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów , jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form w jakich te dokumenty są składane, Zamawiający może żądać od wykonawcy jedynie informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. Przepisy regulujące procedury przetargowe nie przewidują możliwości alternatywnego składania oświadczenia o wysokości wskaźnika wypłacalności. W związku z powyższym zamawiający nie uzna oświadczenia o wysokości wskaźnika wypłacalności jako spełniającego warunki SIWZ.

Pytanie nr 2
Czy referencje od klientów dot. ostatnich trzech lat ubezpieczenia mogą być dostarczone po wygraniu przetargu?
Odpowiedź:
Wykonawca składając wykaz wykonanych w ciągu ostatnich 3 lat usług odpowiadających swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot zamówienia, w ilości co najmniej 3 o wartości przekraczającej 50.000,00 zł ma obowiązek potwierdzenia wykonania tych usług bezpośrednio przy wykazie. Brak potwierdzenia usług jest równoznaczny z niekompletnością oferty. Zamawiający nie dopuszcza możliwości uzupełnienia oferty po wygraniu przetargu.

Ilość odwiedzin: 1621
Nazwa dokumentu: Dot. przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie kompleksowe środków i przedmiotów w MZK w Malborku sp. z o.o. w 2008 r. znak sprawy ZP/8/PN/07
Skrócony opis: ZP/8/PN/07
Osoba, która wytworzyła informację: Administrator
Osoba, która odpowiada za treść: Administrator
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2007-11-29 22:47:46
Data udostępnienia informacji: 2007-11-29 22:47:46
Data ostatniej aktualizacji: 2007-11-29 23:01:57

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner